’Vi er ik­ke slag­te­re’

BT - - NYHEDER -

sto­re an­tal dra­eb­te be­ty­der, at der gen­nem­snit­ligt er dra­ebt 36 men­ne­sker om da­gen, si­den kampag­nen blev ind­ledt.

USA, som er Fi­lip­pi­ner­nes na­e­re al­li­e­re­de, ud­tryk­ker ’dyb be­kym­ring’ over rap­por­ter­ne om de man­ge drab, og bå­de Was­hin­g­ton, FN og man­ge men­ne­ske­ret­tig­heds­grup­per har hen­stil­let til myn­dig­he­der­ne om at respek­te­re men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne i kam­pen mod kri­mi­na­li­te­ten. 700.000 har meldt sig Hø­rin­gen i Se­na­tet le­des af se­na­tor Leila de Li­ma, som er en af pra­esi­dent Rod­ri­go Du­ter­tes sta­er­ke­ste kri­ti­ke­re, og som har bedt po­li­ti­et re­de­gø­re for de man­ge dra­eb­te.

Na­e­sten 700.000 narko­ma­ner og pus­he­re har meldt sig selv til myn­dig­he­der­ne af frygt for kampag­nen.

Du­ter­te blev i maj valgt som pra­esi­dent på sit løf­te om at ud­ryd­de narkokri­mi­na­li­tet i lan­det. Un­der valg­kam­pen lo­ve­de Du­ter­te at dra­e­be 100.000 kri­mi­nel­le. Han lan­ge­de søn­dag ud ef­ter ’det dum­me FN’, der in­tet fo­re­ta­ger sig i for­hold til Mel­le­mø­stens bra­end­punk­ter, Sy­ri­en og Irak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.