e’Jeg sav­ner Prin­ce helt vildt'

Dan­ske Ida Ni­el­sen var af­dø­de Prin­ces bas­sist i na­e­sten seks år. I an­led­ning af sit nye al­bum ta­ler hun for før­ste gang om sit tab

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen | pk@bt.dk

En hel ver­den gra­ed med, da Prin­ce dø­de 21. april, og ro­ck­mu­sik­ken mi­ste­de et af de stør­ste ta­len­ter no­gen­sin­de.

Dan­ske Ida Ni­el­sen mi­ste­de ik­ke ba­re en men­tor og et idol. Hun mi­ste­de en na­er ven. Bas­sI­da var Prin­ces fa­ste bas­sist fra 2010, først i New Power Ge­ne­ra­tion (NPG), se­ne­re i ban­det 3rdey­e­girl, der spil­le­de fast med Prin­ce til det sid­ste. Bl.a. ved en kon­cert ved SmukFest i Skan­der­borg i 2013, som i dag mest hu­skes for, at der var alt for man­ge til­sku­e­re.

Sam­men seks da­ge om ugen

»Jeg var sam­men med Prin­ce seks da­ge om ugen. Den før­ste tid i NPG spil­le­de vi sam­men he­le ti­den. Som med­lem af 3rdey­e­girl bo­e­de jeg fast i Min­neso­ta, ta­et på hans hjem. Vi hang ud sam­men, spil­le­de bord­ten­nis sam­men. Det var et ven­skab, et kre­a­tivt fa­el­les­skab. Jeg sav­ner ham vildt me­get,« si­ger Ida Ni­el­sen til BT.

Som det før­ste me­die ef­ter Prin­ces død mø­der vi den dan­ske bas­sist, der nu er flyt­tet per­ma­nent til Vester­bro. Det, der bandt hen­de til den nor­da­me­ri­kan­ske stor­by, er fortruk­ket til Den Lil­la Him­mel.

Det er ty­de­ligt, at ta­bet af Ro­ger Nel­son, som Prin­ce og­så hed, sta­dig sid­der i Bas­sI­da. Af respekt for Prin­ce øn­sker hun ik­ke at ta­le om hans pri­vat­liv. Hun var fuld­sta­en­dig vild med ham, som hun si­ger. Men hun har ik­ke mi­stet hu­mø­ret.

I mor­gen ud­gi­ver Ida Ni­el­sen sit tred­je al­bum, ’Tur­nitUp’, med det, der sta­dig lig­ger hen­des hjer­te na­er­mest – funkmu­sik­ken.

Det magi­ske touch er med

Den før­ste sing­le ’Show­mewhaty­ou­got’ fra al­bum­met har end­da lidt af Prin­ces magi­ske ’touch’ over sig. Han har in­di­rek­te va­e­ret med til at mi­k­se det.

»Vi hav­de egent­lig en pau­se med 3rdey­e­girl, hvor­for jeg var rejst hjem til Dan­mark, i hvad der skul­le ha­ve va­e­ret en pe­ri­o­de. Jeg hav­de talt med Prin­ce om mit eget pro­jekt, og han støt­te­de det. På det tids­punkt ta­enk­te jeg ik­ke på, at jeg no­gen­sin­de skul­le kom­me til at spil­le sam­men med an­dre end ham. Jeg send­te ’Show­mewhaty­ou­got’ til ham. Han skrev til­ba­ge ’Det er rig­tig godt, men …’ Og så var der en del for­slag til ret­tel­ser,« si­ger Ida Ni­el­sen med end­nu et af man­ge lat­ter­ud­brud.

Hun fulg­te Hans Lil­la­heds an­vis­nin­ger. Som hun vil­le ha­ve gjort med de øv­ri­ge num­re. Som ba­re al­drig nå­e­de frem til Prin­ce, in­den det var for sent.

»Jeg blev ved med at la­e­re sam­men med ham. Jeg skul­le sim­pelt­hen la­e­re så man­ge san­ge, og så var det i øv­rigt sja­el­dent, at han fulg­te sa­et­lis­ten. Da vi spil­le­de i Skan­der­borg, im­pro­vi­se­re­de han end­nu me­re end nor­malt, en halv ti­me tror jeg – det var vo­res før­ste kon­cert som 3rde­ey­e­girl i Dan­mark, al­le mi­ne fa­e­tre og ku­si­ner var der. Jeg vil­le jo ger­ne gø­re det or­dent­ligt. Det var helt ae­r­ligt en ud­for­dring, men det end­te al­tid med, at det var fedt. Prin­ce hav­de det med at skub­be os til gra­en­sen, men jo me­re det sker, jo me­re bli­ver gra­en­sen jo flyt­tet,« si­ger Ida Ni­el­sen, der tra­ek­ker på sin la­er­dom, nu hvor hun står på eg­ne ben som mu­si­ker.

»Han el­ske­de musik. Han el­ske­de at spil­le. Det var det magi­ske med Prin­ce. Al­ting var 100 pct. med ham. Det var og­så der­for, vi spil­le­de de man­ge ek­stra­kon­cer­ter (bl.a. i Ama­ger Bio i 2011). Han var sim­pelt­hen ik­ke fa­er­dig, når vi gik fra sce­nen. Der­u­d­over var der den ek­stra ting med ham, som er så sva­er at sa­et­te ord på,« si­ger Ida Ni­el­sen.

»Ja, li­ge pra­e­cis. En magi. Jeg fø­ler mig vildt pri­vil­e­ge­ret, at jeg nå­e­de at va­e­re med. Selv­om … ja.«

Ik­ke klar til an­dre

Nu sat­ser du på din egen kar­ri­e­re. Kan du se dig selv spil­le sam­men med an­dre? »Nej. Ik­ke med an­dre li­ge med det sam­me. Når man spil­ler sam­men med Prin­ce, har man ik­ke tid til an­det. Man må hel­ler ik­ke. Det er en eks­klu­siv ting. Som jeg har det nu, har jeg ik­ke rig­tig lyst til at spil­le med an­dre. Det gi­ver lidt sig selv, ik­ke?« Ida Ni­el­sen kom­mer dog til at spil­le Prin­ces san­ge en gang til. Hans fa­mi­lie står bag en min­de­kon­cert 13. ok­to­ber i Min­ne­a­po­lis, hvor al­le, der har spil­let sam­men med ham, er in­vi­te­ret. Noget gud­dom­me­ligt? Set i den mu­si­kal­ske kon­tekst?

Ida Ni­el­sen før kon­cer­ten i Skan­der­borg 2013. ARKIVFOTO: CLAUS BECH

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.