Der skul­le va­e­re bas over det he­le

BT - - KULTUR - jae

Som barn gik Ida Ni­el­sen, 40, i en østjysk sko­le med en en­tu­si­a­stisk mu­sik­la­e­rer, der ar­ran­ge­re­de sang ef­ter sko­le­tid.

»Hun hav­de en så smit­ten­de musikglaede, at vi an­dre ba­re gav den fuld gas for at føl­ge med hen­de. Det var der, jeg op­da­ge­de, at jeg el­ske­de musik,« si­ger Ida Ni­el­sen.

Hun har si­den gå­et på kon­ser­va­to­ri­et. Har bl.a. va­e­ret bas­sist for Mi­cha­el Learns to Ro­ck. Men i 2007 be­slut­te­de hun at ind­spil­le sit før­ste eget al­bum – i ynd­lings­gen­ren funk.

»Der skul­le sim­pelt­hen ba­re va­e­re bas over det he­le,« si­ger hun.

Pla­den før­te til, at Ida blev en slags am­bas­sa­dør for et for­sta­er­ker­fir­ma. Det før­te til en op­tra­e­den i USA, som blev op­ta­get og lagt på net­tet. Det skab­te kon­tak­ten til Prin­ce.

Det nye al­bum ’Turn it Up’ er hen­des ud­spil ef­ter hans død.

»Jeg har spil­let en mas­se elek­tro­nisk, pop, funk og ver­dens­mu­sik. Det he­le blan­der jeg sam­men. Det er ik­ke den slags musik, der bli­ver spil­let i ra­dio­en, men det er jeg så­dan set li­geg­lad med. Jeg skal selv sy­nes, at det er sjovt. Jeg hå­ber, at folk kan li­de det. Man skal ik­ke gø­re det med en for­vent­ning om at sa­el­ge en mas­se pla­der. Jeg ud­gi­ver mi­ne pla­der selv. Det er lidt be­sva­er­ligt, men langt hel­le­re det end at gå rundt og va­e­re små­sur. Det går, som det går.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.