Funky strøtan­ker

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg | ho­eg@bt.dk

Funk, det var så­dan noget, The Me­ters, Bro­t­hers Jo­hn­son og Ge­or­ge Duke spil­le­de i 70er­ne. Og det er den sam­me funky stil, som sa­lig Prin­ces dan­ske bas­sist Ida Ni­el­sen nu genop­li­ver på sit al­bum ’Tur­nItUp’, der ud­kom­mer i dag. Og funky er det. Sam­men med det selv­sam­me band, 3rdey­e­girl, som Prin­ce brug­te på man­ge af si­ne sid­ste op­ta­gel­ser, får Ida det til at svin­ge, så man na­e­sten bli­ver rød om ører­ne.

Desva­er­re ha­em­mes for­nø­jel­sen af den sam­me man­gel på rig­tig go­de san­ge, der gjor­de Prin­ces se­ne ud­spil min­dre min­de­va­er­di­ge.

Godt nok har Ida nog­le go­de funky og pop­pe­de sang­linjer i tra­cks som ’What’ og ’Throw Ba­ck’, men desva­er­re føl­ger hun sja­el­dent den go­de kom­po­si­to­ri­ske idé op med sub­stans. Og så­le­des en­der for man­ge san­ge som funky strøtan­ker. Svin­ger helt ufat­te­ligt Mu­sik­ken svin­ger som ind i hel­ve­de, men når sid­ste to­ne klin­ger ud, kan det va­e­re sva­ert at hu­ske, hvad man li­ge har lagt øre til.

Bedst er Ida, når hun fo­ku­se­rer på ind­hol­det, som i bal­la­den ’I Was Told’, der in­di­rek­te kun­ne va­e­re en hyl­destsang til hen­des af­dø­de men­tor og go­de ven Prin­ce. Og ’Heart of Sto­ne’ og den ty­de­ligt Prin­ce­in­spi­re­re­de ’I Re­al­ly Think UR Cu­te’ hø­rer og­så til al­bum­mets me­re lang­tids­hold­ba­re san­ge.

Nu skal det ri­me­lig­vis un­der­stre­ges, at og­så for­bil­le­der som Bro­t­hers Jo­hn­son og Ge­or­ge Duke of­test sat­se­de på den funky stil og sja­el­dent be­kym­re­de sig om ind­hol­det. Og som par­ty­pla­de el­ler sex-so­und­tra­ck kan ’Tur­nItUp’ varmt an­be­fa­les.

ARKIVFOTO: KEVIN MAZUR/WIREIMAGE

Ida Ni­el­sen (til høj­re) sam­men med sin men­tor og ven Prin­ce. Og gu­i­ta­ri­sten Don­na Gran­tis, der og­så var med­lem af 3rdey­e­girl.

Prin­ces go­de ve­nin­de og bas­sist Ida Ni­el­sen (Bas­sI­da) ud­gi­ver nyt al­bum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.