Hel­ten Hood

BT - - TV -

”Det er rask sva­erd­fa­eg­te­ri og umid­del­bar kamp­gejst på den go­de gam­mel­dags fa­con. Når ”Ro­bin Hood” al­li­ge­vel ik­ke får sva­er­det og bu­en helt op over ho­ve­d­et, ha­en­ger det sam­men med, at fil­men na­e­sten er klas­sisk til den uam­bi­tiø­se si­de, når det ga­el­der hi­sto­ri­en, der gen­ta­ger sig selv en smu­le,” lød det fra BT’s an­mel­der Ja­cob Wendt Jen­sen i 2010. In­struk­tø­ren Rid­ley Scott er al­tid mand for ska­be rå og stem­nings­ful­de film med mas­ser af spa­en­ding og ra­masjang, li­ge fra ”Ali­en” til ”Gla­di­a­tor” og ”King­dom of Hea­ven”. Hans ud­ga­ve af Ro­bin Hood er og­så spa­ek­ket med ha­es­bla­e­sen­de actions­ce­ner, der vil få en­hver dren­ge­røv til at jub­le. Ka­ris­ma­ti­ske Rus­sell Crowe spil­ler Ro­bin Hood, som i det 12. år­hund­re­de ven­der hjem til Eng­land ef­ter at ha­ve tjent i Ri­chard I’s ha­er. Da Ri­chard bli­ver myr­det, over­ta­ger hans magtsy­ge bror Jo­hn den en­gel­ske tro­ne. Ro­bin sam­ler en grup­pe ma­end, der ta­ger kam­pen op med den tyran­ni­ske nye kon­ge. Men han Med­vir­ken­de: In­struk­tion:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.