La­e­ger får soul-di­va til at af­ly­se kon­cer­ter

BT - - BT -

Selv om Coo­pers pra­esi­dentdrøm­me kan sy­nes at va­e­re langt ude, så na­ev­ner nyheds­bu­reau­et AFP, at in­gen gav Do­nald Trump en chan­ce, da han be­gynd­te at luf­te si­ne drøm­me om at bli­ve pra­esi­dent.

Si­den har Trump cho­ke­ret det etab­le­re­de po­li­ti­ske sy­stem ved at fe­je al mod­stand til si­de og bli­ve kå­ret som Re­pu­bli­ka­ner­nes na­e­ste bud på en pra­esi­dent.

Ali­ce Coo­per, der har lagt stem­me til hits som ’I’m Eigh­te­en’, ’School’s Out’ og ’No Mo­re Mr. Ni­ce Guy’, og som i som­mer op­t­rå­d­te på Co­pen­hell-festi­va­len i Kø­ben­havn, har før be­skre­vet sig selv som ’apo­li­tisk’.

På trods af, at hun for la­engst har run­det de 70 år, fort­sa­et­ter Aretha Franklin med at tur­ne­re ver­den rundt med sin po­pu­la­e­re musik, der blandt an­det in­klu­de­rer hit­num­re som ’Re­spect’ og ’Think’.

Det trav­le liv har imid­ler­tid få­et kon­se­kven­ser for den al­dren­de san­ger og hen­des suc­ces­ful­de kar­ri­e­re.

Af hel­breds­ma­es­si­ge år­sa­ger har Aretha Frankl­ins la­e­ger nem­lig be­or­dret hen­de til at af­ly­se fle­re kon­cer­ter. Det med­del­er den 74-åri­ge soul­di­va iføl­ge det ame­ri­kan­ske ma­ga­sin Rol­ling Sto­ne.

»Mi­ne la­e­ger har be­or­dret mig til at af­ly­se nog­le få kon­cer­ter i lø­bet af den na­e­ste må­ned,« si­ger Aretha Franklin.

La­e­ger­nes an­be­fa­lin­ger om ro fra tur­néli­vet be­ty­der, at Aretha Franklin bl.a. af­ly­ser en kon­cert til ven­nen To­ny Ben­netts 90-års-fød­sels­dag i na­e­ste må­ned.

San­ge­ren vil hol­de en pau­se fra sce­nen i ca. en må­ned, hvor­ef­ter hun gen­op­ta­ger sit ar­bej­de til novem­ber.

Aretha Franklin har tid­li­ge­re af­lyst fle­re af si­ne sce­ne­op­tra­e­de­ner. I 2015 blev fans skuf­fe­de, da Aretha Franklin valg­te ik­ke at gen­nem­fø­re si­ne kon­cer­ter i Las Ve­gas på grund af fy­sisk ud­mat­tel­se. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 22: Nem: 33 , Mel­lem: 58, Sva­er: 129

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.