Et helt nyt liv

Per­nil­le Blu­me ven­der hjem til helt nye øko­no­mi­ske mu­lig­he­der, r øde­lø­be­re og in­vi­ta­tio­ner f ra­de sto­re un­der­hold­ning spro­gram­mer

BT - - OL I RIO - Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl | mcs@sporten.dk Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@sporten.dk

Da Per­nil­le Blu­me i af­tes vend­te hjem fra Rio med sin guld- og bron­ze­me­dal­je om hal­sen, var det som dronning af den dan­ske OL-de­le­ga­tion og med en ly­sen­de frem­tid fuld af helt nye mu­lig­he­der for­an sig.

Nok var hun kendt i svøm­me­kred­se og af de mest de­di­ke­re­de sports-en­tu­si­a­ster, men det var først, da hun vandt guld på 50 me­ter fri og si­den bron­ze i 4x100 me­ter med­ley sam­men med Je­a­net­te Ot­te­sen, Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen og Mie Ø. Ni­el­sen, at hen­des navn og sto­re smil spred­te sig til den bre­de of­fent­lig­hed.

Det gjor­de det til gen­ga­eld og­så med ef­ter­tryk, og for­val­ter hun sin kar­ri­e­re rig­tigt, kan gul­det gi­ve hen­de helt nye mu­lig­he­der. Hvor hun før har ka­em­pet hårdt for at få sponsora­ter på 10.000 el­ler 25.000 kr., kan hun nu til­la­de sig at be­gyn­de for­hand­lin­ger­ne på 100.000 el­ler 250.000 kr., og har så at si­ge ti­doblet sin va­er­di, Tho­mas Ba­du­ra der er di­rek­tør i Sponsor­pe­op­le Ad­visory, som ar­bej­der med bran­ding og sponsora­ter:

»Hun står med et ud­gangs­punkt, der er et helt an­det end for ba­re tre uger si­den. Hun ven­der hjem som guld­me­dal­je­ta­ger og har på ek­stremt kort tid vist, at hun kan pra­este­re på hø­je­ste ni­veau. Hen­des re­ak­tion, ef­ter hun hav­de vun­det, var me­get ae­g­te, og hun ud­vi­ste en umid­del­bar­hed, der var me­get tro­va­er­dig. Hun vi­ste og­så ef­ter­føl­gen­de i in­ter­view, at hun har en god ener­gi og et smit­ten­de smil, så hun vil helt sik­kert va­e­re in­ter­es­sant for man­ge for­skel­li­ge virk­som­he­der,« si­ger Tho­mas Ba­du­ra, .

Un­der OL la­ve­de net­op Sponsor­pe­op­le Ad­visory en un­der­sø­gel­se af me­di­er­nes da­ek­ning af de stør­ste dan­ske sport­s­folk, der vi­ste, at Per­nil­le Blu­me ugen ef­ter sin guld­me­dal­je fik li­ge så stor om­ta­le, som hun hav­de få­et på et helt år op til OL, og hun er der­med den dan­sker, der i år er ble­vet eks­po­ne­ret mest i for­hold til det ud­gangs­punkt, hun kom fra.

»Hun står nu over for en start, hvor bran­din­gen af hen­de skal byg­ges op. Det er vig­tigt, at hun fast­hol­der de go­de re­sul­ta­ter, og så er det vig­tigt, at hun va­el­ger de rig­ti­ge sponsora­ter. Vi op­le­ver, at bran­ding av­ler bran­ding. Jo stør­re og me­re an­er­kend­te brand, der sponso­re­rer en udø­ver, de­sto stør­re og bed­re brand vil mel­de sig som frem­ti­di­ge el­ler sup­ple­ren­de sponso­rer,« si­ger Ba­du­ra, der vur­de­rer, a tis aer kos t-og­konsu­ment mar­ke­det samt skøn­heds­pro­du­cen­ter vil va­e­re in­ter­es­se­ret i at bli­ve as­so­ci­e­ret med Per­nil­le Blu­me, li­ge­som hen­des flot­te smil bur­de kun­ne bru­ges til at sa­el­ge tand­pas­ta med. Der­u­d­over ser han og­så mu­lig­he­der for min­dre op­lag te­bran­cher som i t-og­mo­bil­virk­som­he­der. God pen­sions­op­spa­ring Dansk Svøm­me­u­ni­on er klar over, at Per­nil­le Blu­me nu kom­mer hjem til en ny vir­ke­lig­hed. Der­for har man al­le­re­de plan­lagt et mø­de med svøm­medron­nin­gen for i fa­el­les­skab at plan­la­eg­ge, hvor­dan hun kan pro­fi­te­re mest mu­ligt af si­ne pra­e­sta­tio­ner i Rio.

»Det, Per­nil­le kom­mer hjem med nu, er in­di­vi­du­el­le re­sul­ta­ter. Før har hun pri­ma­ert hen­tet re­sul­ta­ter i hold­kap­pen. Så der er in­gen tvivl om, at hun, så­fremt hun vil fort­sa­et­te med at sat­se på sin svøm­ning, vil kom­me hjem til en an­den vir­ke­lig­hed,« si­ger di­rek­tør Pia Hol­men Chri­sten­sen og til­fø­jer:

»Per­nil­le har al­tid va­e­ret in­de i den trup, vi har sat­set på, så hun har få­et top­ser­vi­ce i for­hold til de eks­per­ter, tra­e­ning osv., vi kan til­by­de, men hun har svøm­met sig ind i OL-eli­ten nu, så vi snak­ker alt­så et an­det ga­me, end hun har va­e­ret vant til før.«

OL-me­dal­jer­ne ale­ne sik­rer Per­nil­le Blu­me en sam­let pra­e­miesum på over 100.000 kro­ner. Pen­ge, der gør en stor for­skel i et pres­set svøm­mer­bud­get. Og spil­ler Blu­me si­ne kort rig­tigt, kan hun fak­tisk­mod­sat stør­ste­delen af si­ne kol­le­ger en­de med en gan­ske god pen­sions­op­spa­ring, når hun la­eg­ger ba­de­d­rag­ten på hyl­den, an­slår Pia Hol­men Chri­sten­sen:

»Med­min­dre man er på det ni­veau, som Per­nil­le nu er kom­met op på, er det alt­så ik­ke no­gen god for­ret­ning at va­e­re svøm­mer. Vi lig­ger ret langt ne­de på den kom­merci­el­le li­ste. Men hvis man er dyg­tig, og man for­står at ud­nyt­te det her, kan man godt tje­ne nog­le pen­ge. Det er ik­ke noget, man kan le­ve af re­sten af sit liv på no­gen som helst må­de. Men man kan må­ske la­ve lidt pen­ge, så man kan le­ve for­nuf­tigt og må­ske end­da ha­ve en lil­le slat op­spa­ring, når man stop­per sin kar­ri­e­re.«

Per­nil­le Blu­me gla­e­der sig da og­så over, at hun må­ske kan bru­ge OL som spring­bra­et til at le­ve af sin sport, men un­der­stre­ger, at hun ik­ke svøm­mer for pen­ge­nes skyld.

»Jeg har som så man­ge an­dre le­vet som stu­de­ren­de de se­ne­ste år. Jeg ved ik­ke, om det kom­mer til at aen­dre sig. Man kan da hå­be, at der kom­mer en bonus ud af det, jeg har op­nå­et. Jeg svøm­mer ik­ke for pen­ge­nes skyld, men hvis man ger­ne vil va­e­re pro­fes­sio­nel og gø­re det her til en le­ve­vej, kra­e­ver det, at der kom­mer nog­le pen­ge ind, for li­ge­som al­le an­dre har jeg og­så reg­nin­ger, der skal be­ta­les,« sag­de Per­nil­le Blu­me i går ved an­kom­sten i Kø­ben­havns Luft­havn.

Hvad hun vil si­ge ja til at age­re re­k­la­me­søj­le for, har hun slet ik­ke ta­get stil­ling til end­nu, men hun si­ger ik­ke ja til hvad som helst.

»Jeg har mål for Tokyo i 2020, og skal de lyk­kes, kra­e­ver det, at der er no­gen, der hja­el­per og støt­ter. Jeg kan ik­ke bru­ge sponsora­ter, hvor jeg ba­re bli­ver ud­nyt­tet, til noget. Det skal va­e­re ’ven­ska­be­li­ge’ sponsora­ter, der kan bi­dra­ge po­si­tivt til min svøm­me­kar­ri­e­re,« si­ger Blu­me, der be­gyn­der at la­e­se til sy­geple­jer­ske til fe­bru­ar ved si­den af svøm­nin­gen. Top­pen af VIP-li­ste En an­den, der kort ef­ter guld­tri­um­fen så det sto­re po­ten­ti­a­le i Per­nil­le Blu­me, er event­ma­na­ger Pe­ter Bind­ner, der som ejer af event­bu­reau­et PB Action hver uge ud­sen­der en VIP-li­ste med nav­ne­ne på de 10 dan­ske­re, der net­op den uge vil va­ek­ke størst op­ma­er­k­som­hed på den rø­de lø­ber til fe­ster og pre­mi­e­rer.

»Per­nil­le Blu­me var num­mer ét på li­sten i sid­ste uge, men da hånd­bold­her­rer­ne vandt guld, ryd­de­de de he­le li­sten man­dag. Når en sku­e­spil­ler el­ler sport­s­u­dø­ver er bra­endt igen­nem på tv, er de­res gen­ken­de­lig­hed me­get høj i en pe­ri­o­de der­ef­ter, og det vil va­e­re ham el­ler hen­de, jour­na­li­ster og fo­to­gra­fer vil spør­ge om alt mu­ligt, når de kom­mer ind på den rø­de lø­ber,« si­ger Pe­ter Bind­ner og til­fø­jer:

»Der­for var Per­nil­le Blu­me num­mer ét, da hun hav­de vun­det guld, og det kan hun sag­tens bli­ve igen, hvis hun igen le­ve­rer et godt re­sul­tat el­ler på an­dre må­der bli­ver ved med at bra­en­de igen­nem.«

Når TV2 til ef­ter­å­ret sen­der en ny om­gang ’Vild med Dans’, er hol­det al­le­re­de fast­lagt, så in­gen af OL-at­le­ter­ne kan nå at kom­me i be­tragt­ning i den­ne om­gang. Men det kan de na­e­ste gang:

»Vi har jo haft fle­re sport­s­folk med, og vi har og­så set fle­re af dem i Claus El­m­ings pro­gram ’Sport­squizzen’. Dér har de vist sig som vir­ke­lig sjove og go­de men­ne­sker, og vi har fak­tisk al­le­re­de vendt Per­nil­le Blu­me. Hun er jo klart in­ter­es­sant for ’Vild med Dans’. Men det er an­dre og­så. Sa­ra Slott for ek­sem­pel,« si­ger re­dak­tør Tho­mas Ri­chardt Strø­bech med hen­vis­ning til OL-sølvvin­de­ren i 400 me­ter ha­ek­ke­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.