’Det er alt­så så

BT - - OL I RIO -

HELTEMODTAGELSE lan­de­de i Kø­ben­havns Luft­havns VIP-ter­mi­nal.

Ud­mat­te­de ef­ter en 26 ti­mer lang rej­se fra Rio de Ja­neiro med mel­lem­lan­ding i Lis­sa­bon, men med smil så bre­de, som en hi­sto­risk me­dal­je­høst ret­fa­er­dig­gør, faldt at­le­ter­ne de­res fa­mi­li­er i ar­me­ne.

Guld­her­rer­nes re­pra­e­sen­tan­ter an­ført af ’Guld­mun­dur’ Gud­munds­son, bad­min­ton­spil­ler­ne Chri­stin­na Pe­der­sen, Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Vik­tor Axel­sen, halv­de­len af ’sølv­fi­re­ren’ og ik­ke mindst alt­så Per­nil­le Blu­me var cen­trum for en eks­klu­siv re­cep­tion om run­de bor­de med rød­hvi­de pa­pirs­flag, fyld­te cho­ko­la­der og sponsor­no­tit­ser. Ba­det i blitzlys og trans­mit­te­ret af rul­len­de ka­me­ra­er, vel­be­søgt af bå­de stats­mi­ni­ste­ren, kul­tur­mi­ni­ste­ren og an­det godt­folk fra top­pen af dansk idra­et, men uden del­ta­gel­se af me­nig­mand.

Den sto­re fol­ke­fejring på Kø­ben­havns Rå­d­hus var sløj­fet af DIF og Team Dan­mark, dels på grund af øko­no­mi­en og det se­ne an­komst­tids­punkt og dels på grund af lo­gi­stik­ken, som ik­ke gjor­de det mu­ligt at sen­de det sam­le­de OL-hold hjem på sam­me tids­punkt.

Ek­sem­pel­vis var bron­ze­hol­det fra cy­kel­ba­nen fort­sat fan­get i Bra­si­li­en, mens an­dre at­le­ter for la­engst hav­de nå­et de­res hjemadres­se – blandt an­dre Jakob Fuglsang, der dog og­så var til ste­de.

I ste­det kun­ne de godt og vel 30 dan­ske olym­pi­a­ne­re ba­de sig i den champag­ne og an­er­ken­den­de ord, som et OL, der med i alt 15 me­dal­jer langt har over­gå­et den op­rin­de­li­ge am­bi­tion om blot 10 og tan­ge­ret det bed­ste dan­ske re­sul­tat si­den le­ge­ne i 1948, selv­føl­ge­lig med­fø­rer.

Drå­ber­ne hjalp på de klat­te­de øj­ne. De fle­ste så dog mest af alt frem til at kom­me helt hjem.

»Jeg gla­e­der mig til at kom­me hjem i stu­en og slap­pe af,« lød det fra hånd­bold­spil­le­ren Mor­ten Ol­sen, der blandt an­dre blev mod­ta­get af sin tvil­lin­ge­bror, Ken­neth, som hav­de lagt en helt klar plan for, hvor­dan bror­mand skal fejre:

»I mor­gen (i dag, red.) får Mor­ten lov at sove la­en­ge, men tors­dag (i mor­gen, red.) står den på Brønd­by Sta­dion. Vi skal ud og ha­ve en 4-0 sejr, så det skal han med ud at se.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.