Bolts vil­de nat

BT - - OL I RIO -

SIKKE EN FEST Usain Bolt er ik­ke kun hur­tig på lø­be­ba­nen. Og­så i nat­te­li­vet er der fuld fart på den ja­mai­can­ske sprin­ter­kon­ge. Bil­le­der­ne af en af­kla­edt Usain Bolt i en seng med den 20-åri­ge stu­de­ren­de Ja­dy Du­ar­te er al­le­re­de gå­et ver­den rundt, men nu vi­ser det sig, at hun langt fra var den ene­ste kvin­de, Bolt hav­de et godt øje til, da han fejre­de sin 30-års fød­sels­dag på nat­klub­ben ’All in’ i Rio-for­sta­den Bar­ra de Ti­juca. Blot få ti­mer før de al­le­re­de be­røm­te WhatsApp-bil­le­der af Ja­dy og Bolt i hed om­fav­nel­se blev ta­get, kys­se­de su­per­sprin­te­r­en med en an­den kvin­de i nat­klub­bens VIP-lo­un­ge. Og en vi­deo, der er lagt på Twit­ter, vi­ser en helt tred­je kvin­de twer­ke op og ned ad ja­mai­ca­ne­rens un­der­liv - til Bolts ty­de­li­ge be­gej­string.

Mens Usain Bolt fy­re­de den af på sin 30-års fød­sels­dag til den ly­se mor­gen, var hans 26-åri­ge ka­e­re­ste Ka­si Ben­nett hjem­me i Ja­mai­ca. De­res to år lan­ge for­hold er først li­ge kom­met of­fent­lig­he­den for øje, og iføl­ge Daily Mail er det pla­nen, at de snart skal for­loves.

Ben­nett har ik­ke kom­men­te­ret bil­le­der­ne af sin be­røm­te ka­e­re­stes ud­skej­el­ser, men kom dog med et kryp­tisk svar til en be­sked fra en Twit­ter-bru­ger søn­dag som skrev, at hun er ’la­ek­ker’.

»Jeg vil­le øn­ske, det ik­ke var ble­vet op­da­get, men man­ge tak. Det er me­get sødt af dig,« lød det.

Om hun hen­ty­der til ’op­da­gel­sen’ af for­hol­det til Bolt el­ler det, der ske­te på nat­klub­ben i Rio og i Ja­dy Du­ar­tes seng ef­ter­føl­gen­de står hen i det uvis­se. Be­ryg­tet narko­gangsters en­ke Men hvis Ka­si Ben­nett er en smu­le in­de­bra­endt ef­ter af­slø­rin­gen af Bolts ud­skej­el­ser, er det til at for­stå. For ik­ke ale­ne var han i na­er­kon­takt med tre an­dre kvin­der på nat­klub­ben. Nu vi­ser det sig til­med, at en af dem er en­ke til en af Rio de Ja­neiros mest be­ryg­te­de narko­gangste­re. Ja­dy Du­ar­te fik to børn med Doug­las Do­na­to Pe­reira - og­så kendt un­der øge­nav­net Diná Ter­ror.

Han kon­trol­le­re­de narko­mar­ke­det i den nord­li­ge Rio-by­del Faz Qu­em Qu­er, før eli­testyr­ker fra po­li­ti­et skød og dra­eb­te ham i marts. Diná Ter­ror var ef­ter­søgt for at stå bag fle­re kold­blo­di­ge drab - her­un­der mod helt un­ge kvin­der, hvis ene­ste for­bry­del­se var, at de­res ka­e­re­ster var ble­vet med­lem­mer af ri­va­li­se­ren­de ban­der. En af dem, 18-åri­ge Rays­sa de Car­val­ho, blev gru­somt tor­tu­re­ret, før Diná Ter­r­ors hånd­lan­ge­re slog hen­de ihjel.

Ik­ke de­sto min­dre stod Ja­dy Du­ar­te ved sin gang­ster-ka­e­re­stes si­de helt til det sid­ste.

»Jeg va­e­re sam­men med min ka­e­re for evigt, som jeg al­tid har øn­sket. For i him­len vil al ti­den gå med at va­e­re lyk­ke­lig. Gud vil ta­ge sig af dig nu. Jeg hå­ber, at vi ses igen i evig­he­den,« skrev hun iføl­ge Daily Mail på Fa­ce­book kort ef­ter Diná Ter­r­ors død. Til­kaldt af sik­ker­heds­vagt Ja­dy Du­ar­te er deri­mod min­dre be­gej­stret for, at hen­des pi­kan­te bil­le­der sam­men med Bolt nu går ver­den rundt. På et af bil­le­der­ne, som hun del­te med si­ne ven­ner på WhatsApp - et me­die til at sen­de be­ske­der li­ge­som Fa­ce­book Mes­sen­ger - ser det ud som om, ONSDAG 24. AU­GUST 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.