’Det bli­ver et hel­ve­de'

eAPOELs Ul­tras kan skra­em­me en­hver. I af­ten vil de for­sø­ge at skæm­me FC Kø­ben­havn ud af Cham­pions Le­ague

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/16 - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@sporten.dk

De kal­der sig selv ’hoo­ligans’. Or­ga­ni­se­re­de hoo­ligans. De vil ik­ke fo­to­gra­fe­res, og de vil ik­ke ha­ve de­res nav­ne i avi­sen.

’De’ er ker­nen af APOELs til­ha­en­ge­re. Det var dem, der for syv år si­den hy­le­de et ru­ti­ne­ret FC Kø­ben­havn­mand­skab ud af den med et in­fer­no af lys og lyd. Og det er dem, der vil for­sø­ge at gø­re det sam­me i af­ten, hvor en bil­let til Cham­pions Le­ague at­ter står på spil.

Sås pa­en d sik­ker­heds ba el t et, Stå­le Sol­bak­ken. Di­ne spil­le­re kan se frem til 90 mi­nut­ter i den cypri­o­ti­ske tør­re­tum­b­ler.

»Det bli­ver et hel­ve­de. Det bli­ver en me­get hed at­mos­fa­e­re. Et hel­ve­de af larm, ro­mer­lys og fyr­va­er­ke­ri. Det af­ha­en­ger af, hvad vi be­slut­ter at ta­ge med. Det bli­ver årets bed­ste at­mos­fa­e­re. Det var vold­somt mod Ro­sen­borg tid­li­ge­re på må­ne­den, men det bli­ver vil­de­re mod FC Kø­ben­havn. Vi kom­mer til at rå­be he­le ti­den og hep­pe hol­det fremad.«

Det bli­ver en me­get hed at­mos­fa­e­re. Et hel­ve­de af larm, ro­mer­lys og fyr­va­er­ke­ri APOEL-ul­tra

Or­de­ne kom­mer fra ’APOEL’. En høj, tynd mand i 20er­ne med langt hår og li­ge så langt ska­eg. Han er en af le­der­ne i den cypri­o­ti­ske mester­klubs inkar­ne­re­de fan­klub. En del af den helt hår­de ker­ne. Dér, hvor an­sig­tet da­ek­kes til, fyr­va­er­ke­ri­et fy­res af, og knyt­na­e­ve­sla­ge­ne of­te­re er før­ste end sid­ste ud­vej.

Han vil ik­ke ha­ve sit rig­ti­ge navn frem. Men han vil ger­ne ta­le om den fan­kul­tur, som tre gan­ge de se­ne­ste syv år har va­e­ret en ik­ke ube­ty­de­lig del af dan­ske mester­holds far­vel til Cham­pions Le­ague. I 2009 tab­te FCK den gyld­ne bil­let i den cypri­o­ti­ske ho­ved­stad. Si­den har AaB og FC Midtjyl­land gjort det sam­me. Klar til at gå til yder­lig­he­der BT mø­der ham og hans kam­me­ra­ter og li­ge­sin­de­de i lo­ka­ler­ne un­der APOELs klubhus et par ki­lo­me­ter uden for Ni­co­si­as cen­trum. Her ha­en­ger de ud hver dag – he­le da­gen. Når de vel at ma­er­ke ik­ke er på sta­dion. I går ef­ter­mid­dag var der cir­ka 20 mand. Når de i af­ten sam­les mod FC Kø­ben­havn på GSP Sta­di­um, er de 20 gan­ge fle­re. Og det er dem, der sty­rer lø­jer­ne.

»Vi står med ban­ne­re og trom­mer. De 5.000 men­ne­sker, der står bag må­let, sty­rer vi. Al san­gen, lar­men og py­ro­tek­nik­ken kom­mer her­fra,« si­ger ’APOEL’, der er klar til at gå til yder­lig­he­der i jag­ten på den in­fer­nal­ske larm og stem­ning.

»Nog­le gan­ge kra­e­ver det min­dre go­de ting at få al­le på sta­dion med. Ind imel­lem er vi nødt til at pif­te el­ler buh’e af vo­res eg­ne. Det gør vi,

PRIVATFOTO

APOELs hår­de­ste fans – Ul­tras – hol­der til i det­te hus na­er Nicosia, som gan­ske si­gen­de er ved at bli­ve udsmyk­ket med død­nin­ge­ho­ve­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.