Cor­ner to Cor­ner

Ef­ter to-et-halvt år i skyg­gen er An­dreas Cor­ne­li­us igen på vej ud i solen

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/16 -

BT PÅ CYPERN Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@sporten.dk

At va­e­re til­ba­ge er noget med at re­tur­ne­re til et sted, man har va­e­ret før. Men i fod­bol­dens ver­den hand­ler det of­te om igen at nå et ni­veau, man tid­li­ge­re har pra­este­ret på.

For An­dreas Cor­ne­li­us har der va­e­ret me­get snak om at ’va­e­re til­ba­ge’. Rig­tig me­get. An­gri­be­ren brød igen­nem med et brag for ef­ter­hån­den fi­re år si­den, og blev ba­re et år se­ne­re sendt til Pre­mi­er Le­ague og Car­diff for det, der den­gang var en dansk re­kord­s­um.

Op­hol­det i Wa­les blev en fi­a­sko for den i dag 23-åri­ge an­gri­ber, der ef­ter få må­ne­der re­tur­ne­re­de til FC Kø­ben­havn. Si­den har han haft sto­re kva­ler med at nå det ni­veau, der for år til­ba­ge gjor­de ham til bå­de top­sco­rer og lands­holds­spil­ler. Blandt an­det grun­det ska­der og pro­ble­mer med målscor­in­gen. Til­ba­ge med selv­til­lid Nu ty­der noget dog på, at sku­den er vendt. An­dreas Cor­ne­li­us er må­ske ’til­ba­ge’. Han er far­lig, han er til­ba­ge på landsholdet og med to scor­in­ger i for­ri­ge Cham­pions Lea gu e-kva­li­fi­ka­tions­run­de, spil­ler han en stor rol­le i, at FCK i af­ten kan slå sig vi­de­re til grup­pe­spil­let på Cypern.

»Jeg fø­ler lidt, at den sam­me suc­ces er på vej. Det lig­ner lidt før­ste gang, jeg hav­de me­get suc­ces. Det er før­ste gang, jeg har den fø­lel­se, si­den jeg kom til­ba­ge, og det be­ty­der rig­tig me­get. Det gi­ver noget ro, og jeg kan slap­pe me­re af og fo­ku­se­re på at gø­re tin­ge­ne me­re simp­le. Jeg skal ik­ke kun­ne det he­le, gø­re det he­le og he­le ti­den be­vi­se noget. Nu kan jeg fo­ku­se­re på de vig­tig­ste ting og va­e­re li­geg­lad med nog­le an­dre ting. For når det ik­ke kø­rer, prø­ver man at gø­re det he­le,« si­ger Cor­ne­li­us til BT. Det af­gø­ren­de mål Spørgs­må­let er dog, om An­dreas Cor­ne­li­us spil­ler fra start. An­gri­be­ren fik en lil­le ska­de i be­gyn­del­sen af må­ne­den, men han re­tur­ne­re­de i we­e­ken­dens kamp mod AaB, hvor han spil­le­de 90 mi­nut­ter og score­de. Men nyind­køb­te An­dri­ja Pav­lovic har og­så vist si­ne kva­li­te­ter frem. Plad­sen ved si­den af Fe­de­ri­co San­tan­der i den kø­ben­havn­ske of­fen­siv lig­ner der­for ene­ste spørgs­måls­tegn på Stå­le Sol­bak­kens hold­kort.

»Det er ma­ve­for­nem­mel­sen, der be­slut­ter, hvem der spil­ler. Men hol­det er sat. Så der er in­gen, der kan drøm­me sig til en plads på hol­det, når de fal­der i søvn i af­ten,« sag­de Sol­bak­ken på det af­slut­ten­de pres­se­mø­de i af­tes.

Bli­ver det An­dreas Cor­ne­li­us, hå­ber han imid­ler­tid på at sco­re det mål, der sen­der FC Kø­ben­havn i Cham­pions Le­ague for før­ste gang i tre år.

»Jeg hå­ber, det sker. Jeg har ik­ke gen­nem­spil­let det i ho­ve­d­et, men jeg har ta­enkt over, at det vil va­e­re et me­get vig­tigt mål bå­de for klub­ben, hol­det og mig selv, hvis jeg sco­rer her­ne­de. Men i bund og grund hå­ber jeg ba­re, at vi går vi­de­re,« un­der­stre­ger an­gri­be­ren.

For­di han i som­me­ren 2013 blev solgt til Car­diff, har han al­drig tid­li­ge­re prø­vet kra­ef­ter med Cham­pions Le­ague. Så nu skal det va­e­re.

»Der er en ver­den til for­skel. Jeg har prø­vet at spil­le Eu­ro­pa Le­ague, men jeg har ik­ke prø­vet Cham­pions Le­ague. Det vil va­e­re me­get stør­re for mig at spil­le Cham­pions Le­ague. Det er noget helt an­det. Der­med ik­ke sagt, at jeg er li­geg­lad med Eu­ro­pa Le­ague. Det vil og­så va­e­re stort for klub­ben. Men Cham­pions Le­ague er ba­re noget helt an­det. En helt an­den stem­ning og et helt an­det ni­veau,« slut­ter An­dreas Cor­ne­li­us. En an­gri­ber, der langt om la­en­ge ser ud til at va­e­re ’til­ba­ge’.

FOTO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.