Dela­ney: Wer­der Bre­men har lagt en god plan for mig

Når FC Kø­ben­havns an­fø­rer, Tho­mas Dela­ney, til nytår skif­ter til Wer­der Bre­men, kom­mer han til en klub, som har en klar plan med ham.

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - /ritzau/

Ved of­fent­lig­gø­rel­sen af hand­len lød det fra ty­sker­nes si­de, at man egent­lig vil­le ha­ve hen­tet Dela­ney til na­e­ste sa­e­son, men at man nu får et halvt år me­re til at kø­re ham ind i Bre­mens stil.

Sam­ti­dig no­te­re­de man sig og­så spil­le­rens flek­si­bi­li­tet, men det be­ty­der ik­ke, at han er i spil til an­dre plad­ser end den cen­tra­le midt­ba­ne.

»Flek­si­bi­li­tet er egent­lig et me­get godt ud­tryk for, hvad de vil med mig og for den plan, der er lagt. Wer­der Bre­men spil­ler med tre mand på mid­ten, så der er plads til mig i for­skel­li­ge rol­ler der.«

Bå­de cen­tralt og de­fen­sivt

»Jeg skal spil­le bå­de som de­fen­siv og cen­tral midt­ba­ne der­ne­de. Grun­den til, jeg kan va­e­re of­fen­siv i FC Kø­ben­havn, er, at jeg har Wil­li­am Kvist ved si­den af mig. Tid­li­ge­re har jeg haft an­dre ty­per ved si­den af mig, hvor jeg ik­ke kun­ne va­e­re li­ge så me­get med frem­me,« si­ger Dela­ney.

Så flek­si­bi­li­tet be­ty­der ik­ke, at du er i spil til for ek­sem­pel ven­stre ba­ck, som du ind i mel­lem har spil­let?

»Nej, det ser Bre­men mig ik­ke som. Det har de i hvert fald ik­ke sagt til mig så...,« si­ger Dela­ney og slår ud i lat­ter.

I FCK er han vant til at spil­le eu­ro­pa­ei­sk fod­bold og ka­em­pe med om mester­ska­ber. I sid­ste sa­e­son kla­re­de Wer­der Bre­men sig li­ge ak­ku­rat fri af nedryk­ning til 2. Bun­des­liga med et mål i det 88. mi­nut i sid­ste spil­ler­un­de. Dela­ney for­ven­ter dog ik­ke, at han skif­ter til en bund­klub, for po­ten­ti­a­let er me­get stør­re.

»Det har ik­ke be­ty­det noget, at de lå ne­de i bun­den sid­ste år. Man skal lyt­te til dem, når der kom­mer en klub på Wer­der Bre­mens stør­rel­se. Det er en stor klub, og det er en klub, der vil fremad. Det har de og­så va­e­ret før, så in­gen er til­fred­se med, at man skal spil­le i bun­den.«

Laerer af mod­gang

»I FCK har jeg og­så op­le­vet en pe­ri­o­de med lidt mod­gang. Det er en vej, man skal gå for at bli­ve bed­re bag­ef­ter,« si­ger han.

Selv om som­me­rens trans­fer­vin­due er åbent, har det ik­ke va­e­ret en del af for­hand­lin­ger­ne for Tho­mas Dela­ney at kun­ne skif­te klub nu.

»Det var den op­ti­ma­le løs­ning for al­le par­ter, og det var ik­ke noget, der var sto­re for­hand­lin­ger om. Klub­ber­ne frem­lag­de det som et for­slag til mig, og så kun­ne jeg va­el­ge at tak­ke ja el­ler nej,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.