Når jeg går ned gen­nem pit­ten, ved folk, hvem jeg er

23-åri­ge Emi­lie Rath er den før­ste dan­ske kvin­de i For­mel 1, ef­ter hun net­op er ble­vet an­sat som me­ka­ni­ker hos For­mel 1-tea­met Ma­nor

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Da­ni­el Re­mar | da­lu@sporten.dk Emi­lie Rath fra Dan­mark står for­an at skul­le ud­le­ve sin barn­doms­drøm. Hun er nu ble­vet en del af en eks­klu­siv og nø­je ud­valgt klub af me­ka­ni­ke­re i For­mel 1. Som den før­ste dan­ske kvin­de no­gen­sin­de.

Det var be­vidst­he­den om den vir­ke­lig­hed, der ram­te Emi­lie Rath brat, da hun for tre uger si­den for­lod Ma­nors fa­brik i tå­rer med en un­der­skre­vet kon­trakt. Men det var gla­e­de­stå­rer, for det er et job, som kun de bed­ste og mest iha­er­di­ge me­ka­ni­ke­re i ver­den får lov at prø­ve kra­ef­ter med.

Gra­e­den­de af lyk­ke gik Emi­lie Rath ale­ne de 25 mi­nut­ter det ta­ger at kom­me fra For­mel 1-fa­brik­ken i den en­gel­ske by Ban­bury nord for Lon­don og hjem til sin bo­lig i sam­me om­rå­de.

»Jeg tu­de­de he­le vej­en ned gen­nem ho­ved­ga­den og hjem. Jeg var me­get, me­get glad. Og jeg fik vist sagt det til samt­li­ge men­ne­sker, jeg mød­te på vej­en. Det ly­der rig­tig cool, ik’? Men det gjor­de jeg alt­så,« forta­el­ler Emi­lie Rath til BT og gri­ner.

»Når For­mel 1 er det ene­ste, jeg har fo­ku­se­ret på, si­den jeg var 14 år gam­mel, er det sur­re­a­li­stisk, når det plud­se­lig sker,« til­fø­jer hun.

Emi­lie Rath hav­de før­ste dag hos Ma­nor man­dag, og det var kul­mi­na­tio­nen på et mål, hun sat­te for sig selv for snart ot­te år si­den.

Selv om Emi­lie Rath som kvin­de er et sa­er­syn som me­ka­ni­ker i For­mel 1, har hun al­drig tø­vet med at gå ef­ter drøm­men.

»Det var mest i be­gyn­del­sen, at det var sva­ert at va­e­re kvin­de som me­ka­ni­ker. Nu sy­nes jeg, at det er en for­del. Når jeg går ned gen­nem pit­ten, ved folk, hvem jeg er, for­di jeg er let gen­ken­de­lig. Nu har jeg va­e­ret i den­ne her man­de­ver­den i ot­te år og er ble­vet ha­er­det. Hvis jeg hur­tigt sa­et­ter mi­ne gra­en­ser, ple­jer der ik­ke at va­e­re pro­ble­mer,« for­kla­rer 23-åri­ge Emi­lie Rath.

Hun ny­der i den­ne uge si­ne sid­ste fe­ri­e­da­ge i Dan­mark, hvor fa­mi­lie og ven­ner får et sja­el­dent vi­sit. Det se­ne­ste år har Emi­lie Rath bo­et i Eng­land, hvor hun har ar­bej­det for det pro­fes­sio­nel­le mo­tor­sport­steam Ar­den, der har ra­cer­bi­ler kø­ren­de rundt i klas­ser­ne li­ge un­der For­mel 1.

Nu er Emi­lie Rath ryk­ket skrid­tet vi­de­re op i den ab­so­lut­te mo­tor­sport­se­li­te, hvor hun hos Ma­nors For­mel 1-team i før­ste om­gang skal gen­nem­gå et mi­nu­tiøst tra­e­nings­pro­gram på syv må­ne­der. Her bli­ver hun op­la­ert i al­le fa­brik­kens funk­tio­ner. I marts 2017 skal hen­des chef af­gø­re, om hun er klar til at va­e­re en del af hol­det, som ar­bej­der på For­mel 1-ra­cer­ne ude til løb i he­le ver­den.

Ar­bej­de­de for Jan Magnus­sen

Emi­lie Rat­hs vej til For­mel 1 be­gynd­te med en al­min­de­lig me­ka­ni­ker­ud­dan­nel­se, hvor hun un­der­vejs blev ha­ed­ret med en me­dal­je og ae­ren som en af lan­dets bed­ste la­er­lin­ge. Her­ef­ter la­e­ste hun vi­de­re på spe­ci­a­lud­dan­nel­sen au­to­tek­no­log i Aar­hus og blev og­så til­knyt­tet Jan Magnus­sens ra­cer­team i DTC som me­ka­ni­ker.

Men det var ar­bej­det med at ban­ke sa­er­de­les hårdt på dø­re­ne til de for­skel­li­ge For­mel 1-hold i åre­vis, der gjor­de ud­sla­get.

»Jeg har skre­vet til For­mel 1-fa­brik­ker­ne i fi­re år, hvor jeg har sendt mit cv og for­talt dem, hvor­dan det går med mig. Og selv om jeg ik­ke har få­et svar, må mit navn va­e­re der et sted. Jeg har be­stemt sør­get for, at de men­ne­sker, jeg ger­ne vil­le ha­ve skul­le vi­de, hvem jeg er, ved det. Det har nok og­så hjul­pet nu, da Ma­nor har rin­get til mig med et job. 50 pro­cent af ar­bej­det har va­e­ret at dan­ne et net­va­erk,« for­kla­rer Emi­lie Rath.

Man kun­ne tro, at Emi­lie Rath var en af de her så­kald­te ’dren­gepi­ger’, og at hen­des far har stå­et og ro­det med bi­ler­ne i bag­ha­ven i hen­des barn­dom. Men det var ik­ke til­fa­el­det. Emi­lie Rat­hs far er af­de­lings­chef i et stort dansk in­ge­ni­ør­fir­ma, og hen­des mor er so­ci­al­rå­d­gi­ver.

»Der er ik­ke an­dre i fa­mi­li­en, som skru­er på bi­ler. Jeg kan ik­ke rig­tig for­kla­re, hvor det kom­mer fra. Men så­dan er det vel med pas­sion. Det fø­les ba­re rig­tigt for mig at ar­bej­de med bi­ler, og det er noget, jeg er god til,« si­ger Emi­lie Rath.

For­mel 1-drøm kra­e­ver of­re

Det var en op­le­vel­se i tv, der ban­ke­de drøm­men ind i ho­ve­d­et på den­gang 14-åri­ge Emi­lie. Hun blev fa­sci­ne­ret af pit­stop­pe­ne i For­mel 1, hvor me­ka­ni­ker­ne na­er­mest an­gri­ber bi­ler­ne og skif­ter da­ek på bi­ler­ne på un­der tre se­kun­der. Det tog hen­de med storm.

»Der­for var det og­så vig­tigt for mig at gø­re det klart for Ma­nor, at mit mål er at kom­me på ra­cer­hol­det. Det har le­del­sen og­så for­stå­el­se for

’’ Når For­mel 1 er det ene­ste, jeg har fo­ku­se­ret på, si­den jeg var 14 år gam­mel, er det sur­re­a­li­stisk, når det plud­se­lig sker Emi­lie Rath

og har sagt, at jeg stil­le og ro­ligt bli­ver slu­set ind. Når man først er i For­mel 1, kom­mer der man­ge mu­lig­he­der. Så vi har et fa­el­les mål om, at jeg skal va­e­re en del af ra­cer­hol­det,« til­fø­jer Emi­lie Rath.

Den dan­ske me­ka­ni­ker er ik­ke gå­et på kom­pro­mis med må­let om at nå sin drøm, og det har kra­e­vet of­re un­der­vejs. Lan­ge ar­bejds­da­ge og bo­pa­e­len i Eng­land har ko­stet ka­e­re­ste, ven­ner og et savn af fa­mi­li­en.

»Min ar­bejds­dag hos Ma­nor hed­der 8.30 til 17.30. Men det er en livs­stil og ik­ke ba­re et job. Er bi­len ik­ke fa­er­dig, må man bli­ve, til den er fa­er­dig. Vi me­ka­ni­ke­re ser hin­an­den me­re, end vi ses med vo­res fa­mi­li­er og ven­ner, så vi har et spe­ci­elt bånd,« forta­el­ler hun.

»Jeg har of­ret ven­ner, og det har nok set lidt egoi­stisk ud for nog­le, at jeg så­dan er ta­get af­sted med mi­ne ting. Så per­son­li­ge for­hold har va­e­ret et of­fer, jeg har måt­tet ta­ge med. Der er hel­ler ik­ke tid til en ka­e­re­ste. Jeg har tid til at Sky­pe med mor og far, og det er det,« til­fø­jer Emi­lie Rath, der til dag­lig bor i et stort hus med fem an­dre, hvor to af bo­fa­el­ler­ne og­så ar­bej­der for Ma­nor, mens én er an­sat hos Kevin Magnus­sens Re­nault-team.

Emi­lie Rath for­kla­rer, at an­dre i bran­chen har en ten­dens til at fin­de sam­men med en part­ner, der og­så har at gø­re med mo­tor­sport, for­di der er en ind­byr­des for­stå­el­se af, hvad det kra­e­ver at va­e­re en del af For­mel 1.

»Men jeg er klar over, at krop­pen kan en­de med at si­ge fra, når man er ude at rej­se 220 da­ge om året. Men li­ge nu har jeg et mål, og det er at kom­me på ra­cer­hol­det. Og når man først er i For­mel 1, er mu­lig­he­der­ne uen­de­li­ge. Det er en spa­en­den­de ’fa­mi­lie’ at kom­me ind i,« si­ger hun.

Eks­pert på bi­lens front

At va­e­re me­ka­ni­ker i For­mel 1 kra­e­ver ik­ke kun en stor of­fer­vil­je og et en­ga­ge­ment ud over det sa­ed­van­li­ge. Det for­ven­tes og­så, at Emi­lie Rath er i god form for at kun­ne kla­re job­bet,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.