For­del Woz­ni­a­cki – må­ske

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UDE AF KURS for­hold til sin ran­ge­ring. Det er selv­føl­ge­lig rent kos­me­tisk, men det hand­ler og­så om det sig­nal, som hun sen­der til si­ne kol­le­ger,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen og fort­sa­et­ter:

»Det stør­ste pro­blem er, at de an­dre spil­le­re har mi­stet respek­ten for hen­de. De er ik­ke ban­ge for hen­de, som de var tid­li­ge­re. Der er man­ge, der fø­ler, at de kan be­sej­re hen­de,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der i 2011 før­te ki­ne­si­ske Li Na til en ti­tel ved Grand Slam-tur­ne­rin­gen French Open. Glad for de hur­ti­ge ba­ner Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har fi­re gan­ge vun­det WTA-tur­ne­rin­gen i New Ha­ven, der le­der op til US Open, og som søn­dag blev skudt i gang.

Hun var nat­ten til i går i ak­tion ved tur­ne­rin­gen i New Ha­ven, og det gik ik­ke så godt. Dan­ske­ren tab­te 5-7, 2-6 til den 19-åri­ge let­te Je­le­na Osta­pen­ko, der ran­ge­rer som num­mer 39 på ver­dens­rang­li­sten.

Der­for kan fo­kus al­le­re­de nu ret­tes mod US Open, hvor hun to gan­ge har va­e­ret i fi­na­len.

»Det er jo på det her tids­punkt, at hun ple­jer at spil­le godt. Hun stor­tri­ves i USA, som na­er­mest er hen­des an­det hjem, og hvor hun og­så fø­ler sig godt hjem­me.«

»Hun kan godt li­de at spil­le på hardcourt som ek­sem­pel­vis i US Open. Det er re­la­tivt hur­ti­ge ba­ner, og så la­en­ge hun be­va­e­ger sig så godt, som hun gør, er hun god til at ab­sor­be­re far­ten og la­e­se spil­let,« ly­der det fra Mi­cha­el Mor­ten­sen. Kva­li­te­ten er til Top 10 Woz­ni­a­ck­is se­ne­ste WTA-ti­tel lig­ger knap halvan­det år til­ba­ge. Her blev det i marts 2015 til en fi­na­le­sejr over Ale­xan­dra Dulg­heru i Ku­a­la Lum­pur.

Men selv om den se­ne­ste tri­umf lig­ger langt til­ba­ge, tror Mi­cha­el Mor­ten­sen sta­dig, at der kan va­e­re suc­ces i ven­te for den 26-åri­ge dan­sker.

»Hvis hun de­di­ke­rer sig til ten­nis og kon­cen­tre­rer sig om det, har hun de spil­le­ma­es­si­ge kva­li­te­ter til at va­e­re blandt de 10 bed­ste i ver­den. Og der er jo mas­ser af spil­le­re, der er rø­get ned ad ver­dens­rang­li­sten og så kom­met sta­er­kt til­ba­ge igen.«

»Men det er sam­ti­dig sva­ert at vur­de­re, hvor­dan hun har det men­talt, og hvor stor be­tyd­ning ten­nis har for hen­de,« si­ger den dan­ske ten­ni­stra­e­ner.

For ny­lig blev Woz­ni­a­cki og­så slå­et ud af OL-tur­ne­rin­gen i Rio i an­den run­de, hvor tjek­ki­ske Pe­tra Kvi­tova vi­ste sig at va­e­re for stor en mund­fuld.

Ef­ter­føl­gen­de slog Woz­ni­a­cki dog fast, at hun me­ner, at hun sta­dig kan blan­de sig med ver­den­se­li­ten, hvis hun kan kom­me ind i en god pe­ri­o­de.

»Først og frem­mest skal jeg hol­de mig fri for ska­der. Og så skal jeg fort­sa­et­te med at ar­bej­de hårdt og bli­ve ved med at spil­le,« sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

I na­e­ste uge ga­el­der det US Open, hvor Woz­ni­a­cki var ta­ben­de fi­na­list i 2009 og 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.