’Jeg var som et ba­est’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

det var nød­ven­digt i si­tu­a­tio­nen.

»Tak­tik­ken fra be­gyn­del­sen før Ru­dy-kam­pen var, at vi skul­le kna­ek­ke ham psy­kisk. Fra før­ste pres­se­mø­de var pla­nen at kom­me ind i ho­ve­d­et på ham. Ru­dys stør­ste svag­hed er hans psy­ke, og den sat­te jeg mig på fra start og kna­ek­ke­de ham til al­le pres­se­mø­der. Det gjor­de jeg ved at sa­et­te min hånd på ka­e­ben af ham og skub­be til ham. Der skul­le he­le ti­den ske noget, så han blev ban­ge og pres­set. Det gav så kam­pens re­sul­tat,« for­kla­rer Pa­tri­ck Ni­el­sen. ta­ger en då­se med suk­ker­fri la­e­skedrik og ham­rer den ned i bor­det, hvor en bi har sum­met rundt gen­nem et par mi­nut­ter. Den har blandt an­det sat sig oven på bok­se­rens ho­ved et par gan­ge. Nu fly­ver bi­en ik­ke la­en­ge­re.

»Jeg ha­der bi­er,« kon­sta­te­rer Pa­tri­ck Ni­el­sen og ven­der til­ba­ge til den sa­et­ning, han el­lers var i gang med. Ba­e­stet slip­pes løs »Nå, men op til mi­ne kam­pe vil jeg fort­sa­et­te med at gø­re det sam­me. Men uden for rin­gen er jeg sta­dig den sam­me gla­de per­son, jeg al­tid har va­e­ret. Li­ge pt. er jeg for ek­sem­pel am­bas­sa­dør for ’Støt Bryster­ne’ (en kampag­ne mod kra­eft, red.). Og hvis jeg var så dår­ligt et men­ne­ske, vil­le jeg jo ik­ke støt­te så­dan noget. Men jeg er nødt til at va­e­re den an­den per­son i rin­gen. Når jeg går i rin­gen, skal jeg op imod én, der vil ta­e­ve mig,« si­ger Pa­tri­ck Ni­el­sen og ta­ler vi­de­re:

»Men selv­føl­ge­lig har jeg ta­enkt over det (hans frem­tra­e­den, red.), og det er og­så noget, jeg prø­ver at aen­dre. Men op til kam­pe­ne ta­en­der der ba­re et ba­est i mig. Så­dan har det va­e­ret he­le mit liv. Folk glem­mer nok ba­re, hvem jeg er i vir­ke­lig­he­den. De ser kun ba­e­stet, der bli­ver slup­pet løs og går amok.«

»Selv­føl­ge­lig kan jeg det. Før i ti­den var jeg et rig­tig po­pu­la­ert men­ne­ske, for­di jeg var med i pro­gram­met ’Vild med Dans’, og folk så kun den gla­de si­de af mig he­le ti­den. Og når folk så ser ba­e­stet, kan jeg godt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.