Luksus-Am­di

Tv-va­ert har fun­det Mo­gens Am­di Pe­ter­sen – le­ver i sus og dus i Me­xi­co

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen | niep@bt.dk Fie West Mad­sen | fi­ma@bt.dk

Mo­gens Am­di Pe­ter­sen le­ver et liv i luksus i Me­xi­co, det af­slø­rer DR3, der har ledt ef­ter Tvindstif­te­ren, der har va­e­ret ef­ter­søgt i 10 år.

I tv-pro­gram­met ’Find Am­di’ le­der va­ert An­ders Steg­ger og et tv-hold ef­ter Tvind-stif­te­ren i Me­xi­co, Be­lize (lil­le stat i Mel­le­ma­me­ri­ka, red.), Syd­afri­ka og Zim­bab­we, før det til sidst lyk­kes at fin­de den ef­ter­søg­te dan­sker i Me­xi­co – i Tvinds ho­ved­kvar­ter.

»De­res ho­ved­kvar­ter lig­ner no­get fra Ja­mes Bond. Det lig­ger fuld­sta­en­dig ufrem­kom­me­ligt midt ude i en ør­ken, om­gi­vet af bjer­ge. Du kan ik­ke kom­me der­hen. Mi­ne ben er sta­dig fuld­sta­en­dig fla­en­set op ef­ter tu­ren der­ud,« forta­el­ler va­ert An­ders Steg­ger til BT.

Han for­kla­rer, at tv-hol­det måt­te ta­ge vand, då­semad, gas­blus og over­le­vel­ses­grej med for ba­re at kom­me frem til ho­ved­kvar­te­ret. På vej­en mød­te de blandt an­det og­så skor­pio­ner, slan­ger og pra­e­ri­eul­ve, li­ge­som de måt­te for­ce­re kløf­ter og helt ufrem­kom­me­ligt ter­ra­en, før det til sidst lyk­ke­des at kom­me frem.

»Vi måt­te lig­ge tre mand i ske om nat­ten i et for­søg på at hol­de var­men. Al­li­ge­vel frøs vi helt vildt,« for­kla­rer An­ders Steg­ger om den hår­de tur.

Tid­ligt om mor­ge­nen be­va­e­ge­de hol­det sig op til det pig­t­rå­ds­hegn, der om­kran­ser Tvind-ho­ved­kvar­te­ret.

»Li­ge plud­se­lig gik dø­ren til Am­dis hus op 200 me­ter fra, hvor vi lå. Han skul­le gå sig en lil­le mor­gen­tur,« for­kla­rer An­ders Steg­ger. Lyk­ke­des det jer at få ham i ta­le? »Nej. Han var for langt va­ek, og Tvind vil­le ik­ke ta­le med os. Og det er fuld­sta­en­dig umu­ligt at kom­me ind på om­rå­det, med­min­dre man klip­per pig­t­rå­ds­heg­net over. Vi hav­de godt nok lyst til det, men det må vi jo ik­ke som jour­na­li­ster.«

Vild luksus

Selv­om Tvind-stif­te­ren er ef­ter­søgt af In­ter­pol og ik­ke er set i ti år, le­ver han til­sy­ne­la­den­de i overdå­dig luksus i Me­xi­co, og det over­ra­ske­de va­ert An­ders Steg­ger.

»Am­di Pe­ter­sen le­ver i den vil­de­ste luksus i Me­xi­co. Helt over­dre­vet luksus. Han har et ka­em­pe stort hus med ud­sigt ud over Stil­le­ha­vet. Han har sit gi­gan­ti­ske kir­ke­lig­nen­de, ali­e­n­ag­ti­ge, ar­ki­tekt­teg­ne­de van­vids­kom­pleks der­u­de. Og det er la­ek­kert. Rig­tig la­ek­kert. De har end­da de­res eget land­brug,« for­kla­rer An­ders Steg­ger

Han kal­der det på­fal­den­de, at en vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tion har brugt så man­ge pen­ge på et ho­ved­kvar­ter, som Tvind helt ty­de­ligt har.

»He­le ho­ved­kvar­te­ret er la­vet af mar­mor. Vi så en mand, som gik og po­le­re­de mar­moren, og gad vi­de om han ik­ke gør det hver dag. Jeg vil sky­de på, at det har ko­stet 100 mil­li­o­ner kro­ner at la­ve det ho­ved­kvar­ter. Og det er da på­fal­den­de for en vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tion. Så vidt jeg ved, har Uni­cef ik­ke et mar­mor­ho­ved­kvar­ter ude i en ør­ken,« for­kla­rer tv-va­er­ten.

Han un­drer sig ge­ne­relt over, hvor godt det går for Tvind, og hvor man­ge vel­vil­li­ge sam­ar­bejds­part­ne­re der do­ne­rer pen­ge til Mo­gens Am­di Pe­ter­sens fo­re­ta­gen­de.

»Tvind er et ver­den­s­oms­pa­en­den­de fo­re­ta­gen­de med ak­ti­vi­te­ter i over 50 lan­de. De har me­re end 250 sel­ska­ber, ejer ba­nan­plan­ta­ger, ci­trus­plan­ta­ger, NGO’er, de har få­et pen­ge fra Uni­cef og Da­ni­da og har over 1.000 tøj­kon­tai­ne­re i Dan­mark. Tvind er et mil­li­ard­fo­re­ta­gen­de, og alt ty­der på, at det kø­rer bed­re end no­gen­sin­de. Og det sy­nes jeg er så van­vit­tigt,« si­ger An­ders Steg­ger.

Lars Løk­ke må hand­le

Det er for An­ders Steg­ger ry­sten­de, at en mand så åben­lyst kan le­ve i luksus i Me­xi­co, når han er ef­ter­søgt.

»Jeg sy­nes, det lug­ter langt va­ek af, at der er ble­vet be­talt he­le vej­en op igen­n­nem det me­xi­can­ske sy­stem. Me­xi­co er et land, der er kendt for at va­e­re lidt småkor­rupt. Hvor­for va­el­ger man at slå sig ned li­ge midt i kar­tel­land i det nord­ve­st­li­ge Me­xi­co? Det må kra­e­ve, at man har nog­le rig­tig go­de ven­ner,« si­ger An­ders Steg­ger.

Han me­ner der­for, at der bør la­eg­ges et mas­sivt po­li­tisk pres på Me­xi­co for at ud­le­ve­re Tvind-stif­te­ren.

»Så nu sy­nes jeg godt nok, der er brug for no­get diplo­ma­tisk pres. Lars Løk­ke og Sø­ren Pind må li­ge step­pe op, for vi ta­ler om Dan­marks mest ef­ter­søg­te mand, som le­ver i sus og dus. De må gri­be knog­len og rin­ge til Me­xi­co. Det kan ik­ke pas­se, at en per­son, som er ef­ter­lyst af In­ter­pol ba­re kan gem­me sig i et så­dant land.«

De­res ho­ved­kvar­ter lig­ner no­get fra Ja­mes Bond An­ders Steg­ger, va­ert

FO­TO DR

Mo­gens Am­di Pe­ter­sen le­ver sig i sus og dus i Me­xi­co. Bil­le­det er ta­get i for­bin­del­se med DR3-pro­gram­met ’Find Am­di’.

FO­TO: CLAUS FI­SKER

Tvind­le­de­ren for ti år si­den, før han stak af fra lovens lan­ge arm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.