Fre­der sig selv og

BT - - NYHEDER -

1 Når et dansk sel­skab ud­be­ta­ler ud­byt­te til si­ne ak­tio­na­e­rer, så hol­des 27 pct. af be­lø­bet til­ba­ge - den så­kald­te ud­byt­teskat. 2 Men hvis en ejer af ak­tier bor i ud­lan­det, kan per­so­nen sø­ge Skat om at få ud­byt­teskat­ten på de 27 pct. godt­gjort. 3 De uden­land­ske kri­mi­nel­le har ef­ter­føl­gen­de søgt Skat om at få ud­byt­teskat re­tur via me­re end 100 uden­land­ske sel­ska­ber. De har dog al­drig ejet ak­tier, men i ste­det sendt for­fal­sket do­ku­men­ta­tion til Skat. 4 Ef­ter­føl­gen­de har Skat god­kendt de for­fal­ske­de do­ku­men­ta­tio­ner og ud­be­talt pen­ge. Til­sam­men har svind­ler­ne an­gi­ve­ligt få­et et be­løb på over 12,3 mil­li­ar­der kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.