Sin di­rek­tør SKATTEJONGLØREN FESTER FOR DI­NE PEN­GE

BT - - NYHEDER -

BANDITTER I HABITTER med i, hvor­dan hans pen­ge­be­hold­ning er vok­set over de se­ne­ste år i takt med, at Skat i Dan­mark lø­ben­de har sendt mil­li­ar­der af kro­ner i hans ret­ning i den tro, at han var be­ret­ti­get til at skul­le ha­ve ud­byt­teskat til­ba­ge, har han - blot for at na­ev­ne i fla­eng - haft for­nø­jel­sen af at fora­e­re sig selv og sin ko­ne en plads på Vir­gin Ga­la­cti­cs før­ste rum­rej­se.

Han har og­så købt ri­ge­ligt ind af bl.a. eks­klu­si­ve Fer­ra­ri- og Rolls-Roy­ce-bi­ler til ga­ra­gen, og der er san­de­lig og­så plads i ka­len­de­ren til de år­li­ge tu­re til For­mel 1-løb i Mo­na­co og In­di­en, hvor han som ven­ner­nes ven og med stør­ste selv­føl­ge­lig­hed be­ta­ler gla­mourø­se Hol­lywood­stjer­ner for sel­skab. Be­kra­ef­ter ud­be­ta­ling Sanjay Shah er iføl­ge fle­re me­di­er lyk­ke­des med at mini­me­re el­ler helt fjer­ne skat­ten gen­nem kom­pli­ce­re­de fonds- og sel­skabs­kon­struk­tio­ner.

Og mens bag­mand­spo­li­ti og skat­te­myn­dig­he­der i bå­de Dan­mark og Stor­bri­tan­ni­en ef­ter­for­sker den 46-åri­ge skat­tejong­lør, har han uden blu­sel be­kra­ef­tet, at han gan­ske rig­tigt har få­et ud­be­talt de enor­me sum­mer fra Skat. Men han har sam­ti­dig un­der­stre­get, at han ik­ke er kri­mi­nel, men blot har ud­nyt­tet et hul i loven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.