Lund­beck tror på bed­re re­sul­tat

BT - - NYHEDER -

Ak­tio­na­e­rer i me­di­ci­nal­virk­som­he­den Lund­beck har for­ny­et grund til at gla­e­de sig over de­res in­ve­ste­ring. Sel­ska­bet har i for­bin­del­se med frem­la­eg­gel­sen af hal­vårs­regn­skab igen skru­et for­vent­nin­ger­ne til de fi­nan­si­el­le re­sul­ta­ter i vej­ret. Det sker, ef­ter at Lund­beck om­sat­te for 7,5 mia. kr. i årets før­ste seks må­ne­der. Sam­ti­dig er sel­ska­bets drifts­re­sul­tat for­bed­ret mar­kant.

Et fler­tal i re­gions­rå­det i Re­gion Midtjyl­land sag­de i går ja til at ar­bej­de vi­de­re med pla­nen om et nyt di­a­be­tes­cen­ter i Aar­hus spon­se­ret af No­vo Nor­disk Fon­den.

No­vo Nor­disk Fon­den øn­sker at sam­ar­bej­de med al­le fem re­gio­ner om di­a­be­tes­be­hand­lin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.