Chok og smer­te ef­te

BT - - NYHEDER -

Det var som om, at sen­gen van­dre­de tva­ers gen­nem rum­met med os oven­på

»Man ple­jer at si­ge, at den ener­gi, der bli­ver ud­løst ved et ska­elv af den­ne stør­rel­ses­or­den, sva­rer til, da Hiros­hi­ma-bom­ben blev ka­stet,« for­kla­rer hun med hen­vis­ning til atom­bom­ben, der blev ka­stet over den ja­pan­ske hav­ne­by i au­gust 1945.

Hos GEUS er man hver­ken over­ra­sket over ska­el­vets stør­rel­se el­ler pla­ce­ring, for det er langt­fra før­ste gang, at Ita­li­en bli­ver ramt af et stort jord­s­ka­elv.

Så sent som i 2009 dø­de fle­re end 300 men­ne­sker, da et ska­elv med en styr­ke på 6,3 øde­lag­de by­en L’Aquila i re­gio­nen Abruzzo, og i maj 2012 blev 23 per­so­ner draebt, da to jord­s­ka­elv med ti da­ges mel­lem­rum ram­te i den nord­li­ge del af lan­det.

Der var ved re­dak­tio­nens de­ad­li­ne ik­ke mel­din­ger om, at der skul­le va­e­re dan­ske­re blandt de sår­e­de el­ler om­kom­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.