Kløg­ti­ge Haar­der

BT - - NYHEDER -

FORED­RAG

Kort før han gik på kl. 17, stod en mas­se for­vent­nings­ful­de og vi­dens­be­ga­er­li­ge men­ne­sker og nød det smuk­ke sen­som­mer­vejr.

Blandt dem og­så nog­le me­re vel­kend­te an­sig­ter, der var kom­met for at hø­re det 74-åri­ge ge­ni, der på grund af syg­dom­men als hver­ken kan ta­le el­ler be­va­e­ge sig, hvor­for han sid­der fastspa­endt til en kø­re­stol og kom­mu­ni­ke­rer ved hja­elp af sin kind og en com­pu­ter.

BT spurg­te blandt an­det de kløg­ti­ge kend­te, hvad et sort hul er. Og det kun­ne lan­dets kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der sva­re på:

»Al mas­se her på jor­den er, når man kom­mer ta­et nok på, det re­ne luft. Et sort hul op­står, når al luf­ten for­svin­der, for så kla­sker den he­le sam­men. Så får man en enorm va­egt­fyl­de, som su­ger al­ting til sig in­klu­si­ve alt lys,« lød for­kla­rin­gen fra Ber­tel Haar­der, der blandt an­det in­ter­es­se­rer sig for sor­te hul­ler, for­di hans dat­ter – der og­så var med – er geo­fy­si­ker. Knald el­ler fald for stjer­nen Og­så Pe­ter Lund Mad­sen var kom­met for at hø­re Step­hen Hawking, og han gav sig og­så i kast med en for­kla­ring:

»Når en stjer­ne ly­ser, så er det nog­le fy­si­ske re­ak­tio­ner in­de i stjer­nens mid­te. Og de kan fo­re­gå så la­en­ge, der er stof til at ved­li­ge­hol­de det. Og når der ik­ke er stof nok, så kan den en­ten eks­plo­de­re, el­ler den kan fal­de sam­men. Når en stjer­ne fal­der sam­men, så kom­mer der rig­tig me­get af det her stof, og så bli­ver det så tungt, at ly­set ik­ke kan unds­lip­pe. Så er det et sort hul. Og kom­mer du i na­er­he­den af det, så bli­ver du su­get ind i det,« si­ger Pe­ter Lund Mad­sen, der og­så kal­des Hjer­ne-Mad­sen.

Og ram­mer for­kla­rin­ger­ne plet? Døm selv. Iføl­ge Ty­cho Bra­he Pla­ne­ta­ri­ets hjem­mesi­de er et sort hul ‘en sam­ling af stof (stjer­ne­re­ster), der er ble­vet så tung og fyl­der så lidt, at tyng­de­kraf­ten er ble­vet så sta­erk, at selv ly­set ik­ke kan unds­lip­pe’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.