Fle­re over­le­ver

BT - - NYHEDER -

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 PRO­CENT 2014 PRO­CENT

Fle­re dan­ske­re end no­gen­sin­de før får kon­sta­te­ret kra­eft. Hel­dig­vis er an­de­len af folk, som sta­dig er i li­ve fem år ef­ter at va­e­re ble­vet di­ag­no­sti­ce­ret med en af de fem hyp­pig­ste ty­per kra­eft i Dan­mark, støt sti­gen­de: An­de­len af per­so­ner, som sta­dig er i li­ve fem år ef­ter di­ag­no­sen, er ble­vet stil­let, er ste­get fra at ha­ve va­e­ret 81 pct. i 2000 til 87 pct. i 2014. An­de­len af per­so­ner, som sta­dig er i li­ve fem år ef­ter, di­ag­no­sen er ble­vet stil­let, er ste­get fra at ha­ve va­e­ret 9 pct. i 2000 til 16 pct. i 2014.

2014 2000 I gen­nem­snit fik dan­ske­re kon­sta­te­ret lun­ge­kra­eft hvert år i pe­ri­o­den 2010-2014. Vi har sva­ert ved at be­hand­le ef­fek­tivt mod lun­ge­kra­eft, så der­for er fo­kus i høj grad på at få folk til at stop­pe med at ry­ge. Op imod hvert fem­te nye til­fa­el­de af al­le for­mer for kra­eft skyl­des to­bak. I for­hold til an­tal­let af rygere har vi desva­er­re en aer­ger­lig re­kord, sam­men­lig­net med de an­dre nor­di­ske lan­de, og selv­om fle­re har kvit­tet smø­ger­ne si­den 50er­ne, er kur­ven fla­det ud de se­ne­ste år. Der­for sat­ser man i ud­spil­let til den nye kraeftplan og­så mas­sivt på at gø­re Dan­mark røg­frit.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.