V vil for­by­de røg på sko­ler­ne

BT - - NYHEDER - Kil­de: TNS Gal­lup • Sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V) vil stop­pe un­ges ryg­ning.

2000 2014 LOV­GIV­NING Pri­sen på ci­ga­ret­ter bli­ver ik­ke sat op i re­ge­rin­gens ud­spil til ny kraeftplan. Til gen­ga­eld er Ven­stre klar til at bru­ge lov­giv­ning for at stop­pe børn og un­ges ryg­ning. Det fast­slår sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V), som ons­dag pra­e­sen­te­re­de re­ge­rin­gens ud­spil til en ny Kraeftplan IV til 2,2 mil­li­ar­der kro­ner.

»Re­ge­rin­gen op­stil­ler nu den målsa­et­ning, at Dan­mark i 2030 skal ha­ve den før­ste røg­fri ge­ne­ra­tion. Det vil si­ge, at den ge­ne­ra­tion, der bli­ver født i dag, hol­der sig fra ryg­ning, så in­gen børn er rygere i 2030,« si­ger Sop­hie Løh­de. Ry­ge­loven aen­dres Målsa­et­nin­gen skal iføl­ge sund­heds­mi­ni­ste­ren re­a­li­se­res ved ek­sem­pel­vis at aen­dre ry­ge­loven. Frem­over må ele­ver på er­hvervs­sko­ler – li­ge­som ele­ver på gym­na­si­er – ik­ke ha­ve lov til at ry­ge på sko­lens om­rå­de, me­ner mi­ni­ste­ren.

»I dag er det 12 pro­cent af gym­na­sie­e­le­ver­ne, der er rygere, mens det er 37 pro­cent af ele­ver­ne på er­hvervs­sko­ler­ne,« si­ger Sop­hie Løh­de. Røg­fri sko­le­tid Hun vil nu dis­ku­te­re ’røg­fri sko­le­tid’ for al­le un­der 18 år med Fol­ke­tin­gets par­ti­er. Det vil si­ge et for­bud mod røg på al­le sko­ler og ud­dan­nel­ses­ste­der, hvor der op­ta­ges ele­ver un­der 18 år.

Der­u­d­over vil re­ge­rin­gen ind­gå part­ner­ska­ber med er­hvervs­li­vet med hen­blik på, at bu­tik­ker­ne ik­ke sa­el­ger to­bak til min­dre­åri­ge.

»Alt for man­ge børn og un­ge be­gyn­der at ry­ge. Det skal vi gø­re no­get ved. Og hvis vi kan nå må­let om, at in­gen af de børn, som fø­des i dag, ry­ger i 2030, er vi kom­met rig­tig langt i for­hold til at fore­byg­ge nye kra­eft­til­fa­el­de.« RE­GE­RIN­GENS OPLAEG TIL KRAEFTPAKKE IV

PRO­CENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.