’ ’

BT - - DEBAT -

DER ER NO­GET DET FREM­GÅR SOLEKLART,

Man skal ta­ge en dyb indån­ding, når Lars Sei­er be­kla­ger sig

ska­evt i, at der i Dan­mark er et par­ti, som me­ner, at vi kun skal ef­ter­la­des med en tand­bør­ste som ejen­del. Det er ma­er­ke­ligt, at der er men­ne­sker, som bru­ger he­le de­res liv på at over­ve­je, hvor­dan man kan stja­e­le an­dre folks ejen­de­le, i ste­det for selv at ska­be no­get el­ler ska­be et bed­re sam­fund – det er ’moralsk for­krøblet’.

at En­heds­li­sten ik­ke har an­dre løs­nin­gen på ver­dens pro­ble­mer end at ta­ge me­re og me­re fra folk, som ger­ne vil ska­be no­get. De fat­ter åben­bart ik­ke sim­pel øko­no­misk tan­ke­gang, som si­ger, at der skal va­e­re en el­ler an­den form for in­ci­ta­ment. Det, der ska­ber ar­bejds­plad­ser, er folk, som tør ta­ge en stør­re ri­si­ko end den al­min­de­li­ge løn­mod­ta­ger, og der­for selv­føl­ge­lig og­så for­ven­ter et stør­re af­kast. Der er slet ik­ke brug for me­re lig­hed i Dan­mark. Der­i­mod er der brug for me­re an­er­ken­del­se af dem, der yder en ek­stra ind­sats.

dybt af­ha­en­gi­ge af løn­mod­ta­ger­ne og det of­fent­li­ge, som bl.a. sør­ger for bør­ne­ha­ver, som de an­sat­tes børn kan gå i, mens de er på ar­bej­de, og sy­ge­hu­se, som de an­sat­te kan bli­ve be­hand­let på, hvis de bli­ver sy­ge. Der­for er det no­get fryg­te­ligt vrøvl at si­ge, at det er de ri­ge­ste, der hol­der al­le os an­dre op­pe – det er om­vendt. Vi hol­der de ri­ge op­pe.

VI MÅ HA­VE DE RI­GE ER

ramt no­get, som gør rig­tig ondt på Lars Sei­er og hans li­ge­sin­de­de, si­den han ser sig nødsa­get til at ty til så­dan en sprog­brug. Det er helt ty­de­ligt, at vi har jok­ket ham godt og grun­digt over ta­e­er­ne. Det gør ondt, når vi på­pe­ger, at de ri­ge har få­et me­re og me­re, og at det er sket på be­kost­ning af det bre­de fler­tal – bå­de de man­ge, der er ramt af ar­bejds­løs­hed, og den al­min­de­li­ge løn­mod­ta­ger. Al­le os, der bru­ger ho­spi­ta­ler og har fora­el­dre på ple­je­hjem, ma­er­ker, hvor­dan ulig­he­den ram­mer fa­el­les­ska­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.