Skat­te­hul­ler er ik­ke ån­de­hul­ler

BT - - DEBAT -

Igår kom det frem, at den dan­ske stat alt i alt er ble­vet snydt for 12,3 mil­li­ar­der kro­ner ved ud­be­ta­ling af ulov­lig re­fu­sion af ud­byt­teskat. Det er 3,2 mil­li­ar­der kro­ner me­re, end man først har an­ta­get. Hvis man som la­e­ser vil for­stå, hvor man­ge pen­ge vi egent­lig ta­ler om her, så kan man skri­ve det med tal: 12.300.000.000 kr. El­ler for­kla­re be­lø­bet med, at det sva­rer til en halv sto­re­ba­elts­bro. Med an­dre ord er det, som for­man­den for Stats­re­viso­rer­ne for­kla­re­de tid­li­ge­re i år, ’den va­er­ste sag, jeg har kendt i mi­ne 24,5 år som stats­re­visor’.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Mang­len­de kon­trol af vo­res lov­giv­ning er slet og ret er en for­bry­del­se mod fa­el­les­ska­bet

DER ER IN­GEN tvivl om, at der un­der­vejs er be­gå­et en lang ra­ek­ke fejl fra Skats si­de. Mest alar­me­ren­de, at man sad ad­vars­ler fra Stor­bri­tan­ni­en over­hø­rig i som­me­ren 2015. Om det var en men­ne­ske­lig fejl i Skat, el­ler om an­sva­ret lig­ger i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, vil ti­den vi­se.

Det, vi til gen­ga­eld ved med sik­ker­hed, er, at Skat i me­re end et år­ti grad­vist er ble­vet sta­ek­ket. Skat er i dag en skyg­ge af, hvad det var, in­den Poul Nyrup i 2001 over­gav re­ge­rings­mag­ten til An­ders Fogh.

In­den An­ders Fogh blev stats­mi­ni­ster i 2001, blev han ci­te­ret for at si­ge, at ’skat­te­hul­ler er lig ån­de­hul­ler’. AN­NE SOPHIA HERMANSEN Det er ik­ke til at ta­ge fejl af, hvad Fogh den­gang men­te. Hvis skat­te­myn­dig­he­der­ne ik­ke kun­ne kon­trol­le­re, om skat­te­lov­giv­nin­gen blev over­holdt, tja så gik det nok. For som man­ge på høj­re­fløj­en den­gang men­te – og fle­re i dag sta­dig me­ner – så til­hø­rer pen­ge­ne den en­kel­te, ik­ke fa­el­les­ska­bet. DER­FOR IND­LED­TE DEN da­va­e­ren­de VK-re­ge­ring fra 2001 et de­ci­de­ret op­gør med skat­te­va­e­se­net. Man skar dybt i Skat. Tu­sind­vis af stil­lin­ger blev ned­lagt over åre­ne. Der blev skå­ret så vold­somt, at den fhv. for­mand for Skat­te­rå­det, pro­fes­sor Ole Bjørn, ad­va­re­de om, at ’kon­trol­len vil bli­ve af­gø­ren­de og lang­va­rigt sva­ek­ket med den nye om­la­eg­ning’.

Med an­dre ord: Al­le­re­de for ti år si­den ad­va­re­de eks­per­ter mod de kraf­ti­ge be­spa­rel­ser og fy­rin­ger i Skat. I DAG SER vi re­sul­ta­tet. Der går en li­ge linje fra An­ders Fogh-re­ge­rin­gens op­gør med skat­te­myn­dig­he­der­ne i 2001 til den om­fat­ten­de svin­del, som Dan­mark er ble­vet ud­sat for. Jeg fryg­ter end­da, at vi ik­ke har set det va­er­ste end­nu.

For høj­re­fløj­en ta­ger fejl. Skat­te­hul­ler Pe­ter Hum­mel­gaard, er ik­ke lig med ån­de­hul­ler. Skat­te­hul­ler og mang­len­de kon­trol af vo­res lov­giv­ning er slet og ret en for­bry­del­se mod fa­el­les­ska­bet. I Dan­mark er der ud­bredt op­bak­ning til, at vi øn­sker at le­ve i et sam­fund med en høj grad af lig­hed, til­lid og tryg­hed. Det for­ud­sa­et­ter først og frem­mest, at vi har en fa­el­les kas­se som in­ve­ste­rer i sam­fun­det. I vo­res vel­fa­erd, ud­dan­nel­se, sund­hed og tryg­hed ved ar­bejds­løs­hed. Men det for­ud­sa­et­ter og­så, at vi kan sto­le på hin­an­den. Og sto­le på, at vo­res myn­dig­he­der er i stand til at hånd­ha­e­ve den lov­giv­ning, der ved­ta­ges. HVIS VO­RES MYN­DIG­HE­DER er så sva­ek­ke­de, at de ik­ke kan va­re­ta­ge den op­ga­ve, så smul­drer til­li­den til styr­ken ved vo­res lov­giv­ning og til styr­ken ved vo­res myn­dig­he­der. Beg­ge de­le er gift for vo­res fa­el­les­skab og sam­fund.

Der­for er skat­te­hul­ler ik­ke ån­de­hul­ler. De er gift.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.