Mand vil til­stå hånd­te­ring af vå­ben fra tredob­belt drab

BT - - NYHEDER -

En mand ven­tes i na­e­ste uge at til­stå, at han har hånd­te­ret en re­vol­ver, som se­ne­re blev brugt ved dra­bet på tre un­ge ma­end i en lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg i novem­ber sid­ste år.

Man­den var med, da våb­net, en Smith & Wes­son ka­li­ber 38, blev prø­ve­skudt.

En an­den mand fo­re­tog de to af­skyd­nin­ger op i luf­ten, frem­går det af po­li­tiets be­skri­vel­se af for­lø­bet.

An­kla­ge­myn­dig­he­den reg­ner med, at man­den vil til­stå at ha­ve over­t­rå­dt straf­fe­lovens be­stem­mel­se om vå­ben, og der­ef­ter kan straf­fen fastsa­et­tes straks.

En an­den end den mand, der får sin sag af­gjort på tirs­dag, sig­tes for at ha­ve solgt re­vol­ve­ren.

I april fik ef­ter­for­sker­ne i Kø­ben­havns Po­li­ti et gen­nem­brud i for­sø­get på at opkla­re for­bry­del­sen i lej­lig­he­den.

Seks ma­end med for­bin­del­se til ro­ck­er­grup­pen Ban­di­dos blev an­holdt og der­ef­ter va­re­ta­egts­fa­engs­let.

Tre af ma­en­de­ne hav­de et mo­tiv til at be­gå dra­be­ne, men­te en dom­mer den­gang. Hvad det na­er­me­re skul­le gå ud på, ken­des dog ik­ke.

En af de seks be­gik i øv­rigt selv­mord i sin cel­le i Hol­ba­ek i be­gyn­del­sen af ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.