’Det er jo gå­et me­get godt’

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går:

Nem Sva­er 50 ÅR I DAG Sa­rah Bo­bergs dra­ma­la­e­rer i New York sag­de til sin un­ge elev, at hun var nødt til at for­be­re­de sig på, at hun al­drig vil­le kom­me til at spil­le Julie el­ler Ofe­lia. In­gen vil­le tro på det. Med hen­des sta­er­ke an­sigt og ha­e­se stem­me lå den re­ne uskyld ik­ke for hen­de. Hun vil­le først for al­vor be­gyn­de at få ar­bej­de, når hun hav­de pas­se­ret de 30. Sa­rah Bo­bergs la­e­rer hav­de ret. Mens man­ge af hen­des kol­le­ger op­le­ver, at mu­lig­he­der­ne tør­rer ud i takt med al­de­rens frem­skri­den, er Sa­rah Bo­berg i ste­det her, der og al­le veg­ne på de dan­ske te­a­ter­s­ce­ner. Al­tid klar til no­get nyt. Al­tid at fin­de i nye sam­men­ha­en­ge. Nys­ger­rig og al­si­dig Tag nu den kom­men­de sa­e­son. Først skal Sa­rah Bo­berg en tur in­den om Nør­re­bro Te­a­ter, hvor hun med­vir­ker i dra­ma­ti­se­rin­gen af Kas­per Col­ling Ni­el­sens ro­man ’Den dan­ske Bor­ger­krig 2014-18’. Og der­ef­ter skal hun en tur rundt i lan­det og på Fol­ke­te­a­tret med­vir­ke i ’Vre­de’, et nyt au­stralsk styk­ke, hvor hun spil­ler ho­ved­rol­len.

»Det er jo gå­et me­get godt,« som hun selv sag­de i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke for et års tid si­den.

»Dels har jeg selv­føl­ge­lig va­e­ret hel­dig. Men og­så nys­ger­rig. Når no­gen rin­ger og vil ha­ve mig med til no­get, jeg ik­ke fat­ter en pind af, så gør jeg det.

Jeg har va­e­ret med i man­ge ma­er­ke­li­ge ting – og­så un­der­li­ge per­for­man­ce­ting, som jeg ik­ke valg­te for kar­ri­e­rens skyld.

Når man la­ver me­get for­skel­ligt, er det med til, at bran­chen ta­en­ker, at hen­de kan man rin­ge til.« Fra Rom til New York I det he­le ta­get er hen­des kar­ri­e­re ik­ke for­lø­bet snor­li­ge, selv om hun har va­e­ret sku­e­spil­ler i 30 år. Vej­en ind i dansk te­a­ter var lidt al­ter­na­tiv. Via et com­me­dia dell’ar­te-kur­sus i Rom kom den te­a­ter­tos­se­de pi­ge til USA, da Sta­tens Te­a­ter­sko­le tak­ke­de Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. nej, selv om hun kom til tred­je­prø­ven.

»Jeg var 18 år og spil­le­de La­dy Ma­c­beth – det må ha­ve va­e­ret for­fa­er­de­ligt at kig­ge på,« som hun selv har for­mu­le­ret det.

Fa­de­ren var ma­le­ren Jør­gen Bo­berg, og den kunst­ne­ri­ske, in­ter­na­tio­nalt ori­en­te­re­de fa­mi­lie­bag­grund gjor­de det na­tur­ligt for hen­de at rej­se ud i ver­den sam­men med sin da­va­e­ren­de mand.

Som en ae­g­te newy­or­ker­bo­hè­me sup­ple­re­de hun si­ne ind­ta­eg­ter med lidt af hvert, men hav­de og­så sku­e­spil­lerjob i som­mer­te­a­ter, og hun var li­ge ved at lan­de en frem­tra­e­den­de rol­le som lej­rkom­man­dan­tens jø­di­ske tje­ne­stepi­ge i Ste­ven Spi­el­bergs ’Schin­d­lers li­ste’.

Men ef­ter ti år be­slut­te­de fa­mi­li­en sig for at ven­de til­ba­ge til Dan­mark. Hun hav­de holdt for­bin­del­sen til dansk te­a­ter ved li­ge, bl.a. ved at med­vir­ke i nog­le af Kir­sten Del­holms fo­re­stil­lin­ger si­den hun var te­e­na­ger. En rol­le på Bet­ty Nan­sen Te­a­tret, den Re­u­mert-vin­den­de ’Per­son­kreds 3’, var en god start til det, der har for­met sig som en flot kar­ri­e­re. Nyt land skal ero­bres Fil­men og fjern­sy­net har og­så haft bud ef­ter hen­de. Fra den lil­le ska­erm hu­sker man hen­de isa­er som kvin­de­lig skurk i ju­le­ka­len­de­ren ’Absa­lons hem­me­lig­hed’ og fra ’Bro­en’, hvor hun er den kom­pe­ten­te dan­ske po­li­ti­chef.

Hun modt­og bå­de en Ro­bert og en Bo­dil for bed­ste kvin­de­li­ge birol­le for sin ind­sats i Je­hovas Vid­ner­dra­ma­et ’To ver­de­ner.’

Sku­e­spil­let bli­ver hun al­drig fa­er­dig med. Der er al­tid nyt land at ero­bre, nye er­fa­rin­ger at gø­re sig.

»Te­a­ter har ik­ke no­get med te­ra­pi at gø­re, men man kom­mer ud i kro­ge­ne af men­ne­ske­lig for­må­en. Det kan hja­el­pe en til at va­e­re i ver­den – og om­vendt hja­el­per det at va­e­re i ver­den én med at va­e­re på en sce­ne.«

Te­a­ter: ’Ma­end der ha­der kvin­der’ på Nør­re­bro Te­a­ter, ’Man­son’ og ’Må­gen’ på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, ’The­re­min’ og ’Den der hvi­sker ly­ver’ med Ho­tel Pro For­ma, ’I mor­gen i Qa­tar’, ’Ge­or­ge Ka­plan’ og ’For en­den af ka­er­lig­he­den’ på Hu­sets Te­a­ter, ’Moskva 7. ok­to­ber’ og ’Eng­le i Ame­ri­ka’ på Bet­ty Nan­sen Te­a­tret, ’Gla­de da­ge’ og ’Al­ting er no­get’ på Te­a­tret ved Sor­te He­st og se­ne­st ’Toves va­e­rel­se’ på Fol­ke­te­a­tret. Film: Bl.a. ’Ba­en­ken’, ’For­bry­del­ser’, ’Råzo­ne’ og ’To verd­ner’. TV: ’Rej­se­hol­det’, ’Som­mer’, ’2900 Hap­pi­ness’, ’Bro­en’, ’1864’ og ’Absa­lons hem­me­lig­hed’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.