Ver­dens­stjer­ner på hed da­te

BT - - NAVNE -

Fo­tos vi­ser, at der var mas­ser af amor­i­ner i luf­ten, da san­ge­r­in­den Ari­a­na Gran­de var på da­te med den ame­ri­kan­ske rap­per Mac Mil­ler.

Da den ame­ri­kan­ske san­ge­r­in­de Ari­a­na Gran­de i 2013 of­fent­lig­gjor­de sin mu­sik­vi­deo til san­gen ’The Way’, var det langt­fra sang­tek­ster­ne og vi­deo­ef­fek­ter­ne, som hen­des fans lag­de ma­er­ke til.

I vi­deo­en kan man nem­lig se, hvor­dan den 23-åri­ge mu­si­ker kys­ser med rap­pe­ren Mac Mil­ler, som har va­e­ret med til at skri­ve san­gen.

Nu la­der det til, at ken­dis­par­ret har valgt at gen­ta­ge den he­de for­nø­jel­se fra mu­sik­vi­deo­en i vir­ke­lig­he­den.

Nye bil­le­der fra det bri­ti­ske me­die Daily Mail vi­ser nem­lig Ari­a­na Gran­de og Mac Mil­ler på en hed da­te i den ame­ri­kan­ske by Los An­ge­les. Her blev der bå­de kys­set, kram­met og nus­set, mens de to stjer­ner nød en bid mad på en ja­pansk re­stau­rant.

Stjer­ner­nes ro­man­ti­ske da­te har få­et fle­re af de­res fans til at un­dre sig over, hvor­vidt de of­fi­ci­elt dan­ner par. Hver­ken Ari­a­na Gran­de el­ler Mac Mil­ler har dog valgt at kom­men­te­re de nye bil­le­der.

Til trods for at det mu­si­kal­ske par først nu la­der of­fent­lig­he­den få et lil­le ind­blik i de­res for­hold, be­gynd­te ryg­ter­ne al­le­re­de at svir­re om de­res ka­er­lig­hed til­ba­ge i 2013. Her mista­enk­te fle­re, at det he­de kys mel­lem Mac Mil­ler og Ari­a­na Gran­de i mu­sik­vi­deo­en til ’The Way’ langt­fra var op­stil­let. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de: 26 Nem: 25 , Mel­lem: 66, Sva­er:125

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.