FE­DE­RI­CO SÅDANDER

Det blev den per­fek­te af­ten i Nicosia. FC Kø­ben­havn er i Cham­pions Le­ague, og et syv år gam­melt spø­gel­se er en­de­gyl­digt lagt i gra­ven tak­ket va­e­re Fe­de­ri­co San­tan­ders ud­lig­ning kort før tid

BT - - SPORTEN - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@spor­ten.dk

Hvem skal du rin­ge til? Svaret er Fe­de­ri­co San­tan­der.

Net­op i dis­se da­ge kø­rer ge­nind­spil­nin­gen af fil­men ’Ghost­busters’ i de dan­ske bi­o­gra­fer. En film, der som tit­len an­ty­der – og de fle­ste må­ske ved – hand­ler om at de­stru­e­re og skaf­fe spø­gel­ser af vej­en.

FC Kø­ben­havn er klar til Cham­pions Le­agu­es grup­pe­spil – for før­ste gang i tre år. Med 1-1 i Cypern har FC Kø­ben­havn nu su­get et af for­ti­dens va­er­ste spø­gel­ser op i den hvi­de ’støv­su­ger’. Re­sul­ta­tet er ik­ke ba­re en bed­re nat­te­søvn. Nej, der føl­ger og­så mini­mum seks fan­ta­sti­ske kam­pe mod eu­ro­pa­ei­ske stor­hold og i om­eg­nen af 200 mil­li­o­ner go­de, dan­ske kro­ner med ned i rø­ret. Ef­fek­tivt? Ja, for po­k­ker. Ind­brin­gen­de? I dén grad.

In­den kam­pen spurg­te APO­ELS til­ha­en­ge­re med en ti­fo FC Kø­ben­havn om de hu­sker 26. au­gust 2009. Og med god grund. For syv år si­den tab­te kø­ben­hav­ner­ne en Cham­pions Le­gue-bil­let på gul­vet i den cypri­o­ti­ske ho­ved­stad, Nicosia. I af­tes sam­le­de de den op igen. FC Kø­ben­havn er med blandt FC Bar­ce­lo­na, Bay­ern Mün­chen, Re­al Madrid og al­le de an­dre gi­gan­ter, når der i af­ten klok­ken 18 tra­ek­kes lod til grup­pe­spil­let i Eu­ro­pas stør­ste og mest pre­sti­gi­øse klub­tur­ne­ring.

Mat­hi­as Zanka var med i 2009, og han gla­e­der sig over re­van­chen.

»Det er en ka­em­pe for­løs­ning. I hvert fald for mig, men sik­kert og­så for Wil­li­am, An­ton og Dela­ney (Kvist, Mi­ka­el An­tons­son og Tho­mas Dela­ney, red.), der og­så var med her­ne­de sid­ste gang. Jeg fø­ler, vi har gjort fod­bolddan­mark en tje­ne­ste ved at slå dem her ud. Det tror jeg, vi al­le sam­men ger­ne vil­le. Så det er en ut­ro­lig for­løs­ning.«

In­ter­na­tio­nal klas­se

Det er de på grund af en pro­fes­sio­nel pra­e­sta­tion med in­ter­na­tio­nal klas­se. Og na­tur­lig­vis en liv­gi­ven­de, ud­lig­nen­de scor­ing fra Fe­de­ri­co San­tan­der ba­re fi­re mi­nut­ter før slut­fløjt. Sy­da­me­ri­ka­ne­ren score­de må­let, de fle­ste drøm­mer om. Må­let, der er mil­li­o­ner og at­ter mil­li­o­ner va­erd. Han fik luk­ket mun­den på cypri­o­ter­ne. Bå­de dem på og dem uden for ba­nen.

Det he­le be­gynd­te 18 mi­nut­ter før kamp­start. Det island­ske huhråb blev cypri­o­ti­se­ret af 15.000 af de frem­mød­te fans på et lyd­ni­veau, der fik det til at syn­ge bå­de i ma­ven og for ører­ne. Men det hel­ve­de, som APO­ELs mest hardco­re til­ha­en­ge­re og hoo­ligans hav­de lo­vet de dan­ske ga­e­ster, kom al­li­ge­vel kun i små, he­de do­ser. Pu­bli­kum var ik­ke den fak­tor, det var i 2009, da FCK lod sig ky­se af in­fer­no­et på tri­bu­ner­ne. APO­EL-spil­ler­ne løb me­re end de lå, og hel­ler ik­ke fod­bold­ver­de­nens mest om­tal­te bold­dren­ge lod rø­re på sig. De un­ge dren­ge, som tid­li­ge­re har haft vis­se pro­ble­mer med at af­le­ve­re bol­den til mod­stan­der­hol­det, når APO­EL har va­e­ret for­an, spil­le­de den rol­le de skal. Som usyn­li­ge.

»At­mos­fa­e­ren kom ik­ke rig­tig til at spil­le en rol­le. Jo, de har dér li­ge ef­ter må­let, hvor de lar­mer. Men el­lers sy­nes jeg, vi hol­der til­sku­er­ne me­get tav­se via vo­res pra­e­sta­tion. Det sy­nes jeg er helt vo­res egen fortje­ne­ste,« si­ger Mat­hi­as Zanka Stå­le Sol­bak­kens tak­ti­ske oplaeg var fra be­gyn­del­sen som en af bi­lin­du­stri­ens sam­men­stød­stest med duk­ker. Fo­kus var på sik­ker­hed, sik­ker­hed og me­re sik­ker­hed.

De to an­gri­be­re, Fe­de­ri­co San­tan­der og Andreas Cor­ne­li­us, lå of­te ale­ne, uden at kan­ter­ne og el­ler cen­tra­le midt­ba­ne­spil­le­re kom med frem i det cypri­o­ti­ske felt. For kø­ben­hav­ner­ne hand­le­de det først og frem­mest om at for­sva­re det 1-0-re­sul­tat fra de to klub­bers før­ste op­gør.

Og hvor­dan gø­res den slags bedst? Ja, det er en smags­sag, men for Stå­le Sol­bak­ken var val­get et fo­kus på at hol­de nul­let. Sa­fe­ty first, som man si­ger.

Så­dan for­løb det, ind­til det he­le vend­te ef­ter 69 mi­nut­ter. Mål aendrer fod­bold­kam­pe, si­ger man. Men mål aendrer og­så om­gi­vel­ser. Da Pi­eros So­ti­riou løb for­bi Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen og ef­ter­føl­gen­de spar­ke­de bol­den med Cham­pions Le­ague-stjer­ner­ne for­bi Ro­bin Ol­sen, våg­ne­de GSP Sta­di­um op til dåd, li­ge­som en tur i gra­es­set med ét vir­ke­de va­e­sent­ligt me­re ap­pel­le­ren­de på de gulkla­ed­te cypri­o­ti­ske spil­le­re.

Alt dét aen­dre­de Fer­nan­do San­tan­der på med sin gyld­ne scor­ing. Scor­in­gen, der for­hin­dre­de en ån­de­løs for­la­en­get spil­le­tid og fik sto­re de­le af APO­ELs fans til at luk­ke mun­den og i ste­det tra­ve mod par­ke­rings­plad­sen.

I ste­det over­lod cypri­o­ter­ne, der tid­li­ge­re og­så har knust bå­de AaBs og FC Midtjyl­lands CL-drøm­me, sta­dion og fest­lig­he­der­ne til FC Kø­ben­havns spil­le­re og fans. For der er mas­ser at fejre. FC Kø­ben­havn skal i Cham­pions Le­ague – og spø­gel­set er va­ek. Det sam­me er dansk fod­bolds cypri­o­ti­ske for­ban­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.