Liga uden gra­en­ser

Med en fo­re­stå­en­de aen­dring af Cham­pions Le­ague-for­ma­tet vil FC Kø­ben­havn sø­ge nye gra­es­gan­ge

BT - - SPORTEN - Flem­m­ing Brandt | flb@spor­ten.dk

Det er end­nu ik­ke be­kra­ef­tet of­fi­ci­elt, men alt ty­der på, at ad­gan­gen til Cham­pions Le­agu­e­grup­pe­spil­let bli­ver aen­dret, så der om to år kun vil va­e­re fem plad­ser at spil­le om, hvis man ik­ke kom­mer fra et land med en for­hånds­re­ser­ve­ring.

AEn­drin­ger­ne kom­mer sam­ti­dig med en ny tv-af­ta­le, der da­ek­ker pe­ri­o­den 2018-21.

UE­FA for­ven­tes at pra­e­sen­te­re re­for­men en­ten i for­bin­del­se med da­gens lod­tra­ek­ning til den­ne sa­e­sons Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil el­ler mor­gen­da­gens Eu­ro­pa Le­ague-lod­tra­ek­ning. Re­for­men er en di­rek­te kon­se­kvens af, at de sto­re klub­ber el­lers har tru­et med at spil­le i en kom­merci­el pirat­liga i ste­det.

Alt ty­der iføl­ge fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er på, at liga­er­ne i de sto­re lan­de får kon­so­li­de­ret de­res po­si­tion, så­le­des at der er fi­re plad­ser i grup­pe­spil­let, som på for­hånd er øre­ma­er­ke­de til Eng­land, Tys­kland, Spa­ni­en og Ita­li­en. Der­u­d­over skal det nye for­mat og­så gi­ve di­rek­te ad­gang til klub­ber fra en ra­ek­ke an­dre liga­er, så der kun er gan­ske få le­di­ge plad­ser.

Med for­be­hold for at in­tet end­nu er of­fi­ci­elt be­kra­ef­tet, be­kla­ger FC Kø­ben­havns ad­min­stre­ren­de di­rek­tør, An­ders Hørs­holt, ud­vik­lin­gen, mens han over­ve­jer an­dre løs­nin­ger for FCK.

»De sto­re hold fra de sto­re liga­er vil ha­ve en stør­re bid af ka­gen, og det kan man ik­ke forta­en­ke dem i. Der er in­gen tvivl om, at der kom­mer til at ske no­get. Og hol­de­ne fra de små og de mel­lem­sto­re liga­er får sva­e­re­re ved at kom­me i Cham­pions Le­ague. Hvad gør vi så? Vi kan ik­ke le­ve med, at vi på den må­de får be­gra­en­set vo­res ind­tje­nings­mu­lig­he­der,« si­ger FCK-di­rek­tø­ren.

Me­tro­pol-liga kan va­e­re svaret

Ud­sig­ten til kun at skul­le spil­le i Su­per­liga­en år ef­ter år er ik­ke at­trak­tiv for den kø­ben­havn­ske klub, der bli­ver dre­vet som en am­bi­tiøs for­ret­ning. En løs­ning kan iføl­ge Hørs­holt va­e­re, at man aendrer tur­ne­rings­struk­tu­rer­ne, så det bli­ver mu­ligt at spil­le tur­ne­rings­fod­bold på tva­ers af lan­de­gra­en­ser­ne.

»Det sto­re pro­blem i Eu­ro­pa er, at man er knyt­tet til at spil­le tur­ne­ring i det en­kel­te lan­de. Hvor­for er det lan­de­gra­en­ser­ne, der skal va­e­re af­gø­ren­de? Man kun­ne fo­re­stil­le sig an­dre mu­lig­he­der, som ek­sem­pel­vis en ’me­tro­pol-liga’,« si­ger FCK-di­rek­tø­ren, som i sam­me ån­de­d­rag af­fe­jer mu­lig­he­den for i ste­det at la­ve en ny fa­el­les­n­or­disk liga.

»Der har vi va­e­ret, og det er der vist in­gen, der er in­ter­es­se­re­de i at prø­ve igen,« si­ger han med adres­se til den he­den­gang­ne Roy­al Le­ague, der al­drig fik den sto­re be­vå­gen­hed.

»Vi kan kun sid­de og se på, hvad de sto­re klub­ber fin­der ud af. Men hvis vi mi­ster no­get her, er det klart, vi skal ha­ve no­get an­det i ste­det. Det kan va­e­re, at det bli­ver start­skud­det til, at man løs­ner op i for­hold til lan­de­gra­en­ser­ne.«

Hørs­holt tviv­ler på, at fle­re pen­ge og stør­re fo­kus på Eu­ro­pa Le­ague vil gø­re en for­skel.

»Hvis man smi­der fle­re res­sour­cer i Eu­ro­pa Le­ague, vil de sto­re liga­er og­så va­e­re me­re in­ter­es­se­re­de i at va­e­re med her og kra­e­ve fle­re plad­ser, og så er vi li­ge vidt.«

Di­vi­sions­for­e­nin­gens di­rek­tør, Claus Thom­sen, er kri­tisk over for den kom­men­de re­form.

»Tur­ne­rings­a­en­drin­gen kan be­ty­de, at man for­sva­rer sig mod, at der i ste­det bli­ver la­vet en eu­ro­pa­ei­sk su­per­liga, men det er ik­ke den vej, vi vil­le an­be­fa­le, at man går. Vi sy­nes, at man i ste­det skul­le for­sø­ge at gø­re tur­ne­rin­gen in­ter­es­sant for he­le fod­bol­d­eu­ro­pa. Man er nødt til at er­ken­de, at de sport­s­li­ge me­rit­ter er driv­kraf­ten for in­ter­es­sen i Eu­ro­pa. Det her vil va­e­re at gå den mod­sat­te vej,« fast­slår Claus Thom­sen med for­be­hold for, at han end­nu ik­ke ken­der det kon­kre­te ind­hold af den nye struk­tur.

FO­TO: LARS MØL­LER

Me­get ty­der på, at det bli­ver en del sva­e­re­re for hold som FC Kø­ben­havn at kva­li­fi­ce­re sig til grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague, men FCK-di­rek­tør An­ders Hørs­holt af­vi­ser, at det sce­na­rie vil en­de med end­nu et for­søg med en fa­el­les­n­or­disk liga. Bå­de Roy­al Le­ague og Marcus Al­l­bäck, der her er i ak­tion i en Roy­al Le­ague-kamp mod Brønd­by, hø­rer alt­så for­ti­den til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.