Mil­li­me­ter fra Hull

Ste­ve Bru­ces af­gang for­pur­re­de i sid­ste øje­blik Ni­ck­las Bendt­ners drøm­meskif­te til Hull

BT - - SPORTEN - Las­se Vø­ge | lavg@spor­ten.dk

I dag er det pra­e­cis fi­re må­ne­der si­den, at Ni­ck­las Bendt­ner fik spar­ket i ty­ske Wol­fsburg, der hav­de få­et ’ge­nug’ af den skan­da­leom­bru­ste an­gri­bers af­slap­pe­de hold­ning til mø­de­ti­der og kon­trakt­for­plig­tel­ser.

»Bå­de Ni­ck­las og vi hav­de hø­je for­vent­nin­ger til hans op­hold i Wol­fsburg, men ef­ter to år må vi ind­se, at for­vent­nin­ger­ne al­drig var ind­fri­et fra hans el­ler vo­res si­de, og der­for gav et fort­sat sam­ar­bej­de ik­ke me­ning,« lød det fra den ty­ske klub.

I de fi­re må­ne­der har spe­ku­la­tio­ner­ne om den 28-åri­ge an­gri­bers frem­tid bla­est i bå­de øst og vest – uden at der er kom­met en af­kla­ring. Desti­na­tio­ner som FC Kø­ben­havn, Club Brug­ge og et Ki­na-even­tyr har ek­sem­pel­vis va­e­ret na­evnt.

Men BT er­fa­rer nu, at Ni­ck­las Bendt­ner midt i juli rent fak­tisk var ble­vet enig med den ny­op­ryk­ke­de Pre­mi­er Le­ague-klub Hull Ci­ty om en kon­trakt. Men af­ta­len blev drop­pet, da ma­na­ger Ste­ve Bru­ce – kort før de en­de­li­ge un­der­skrif­ter skul­le ned­fa­el­des – for­lod sit job i vre­de over le­del­sens mang­len­de vil­lig­hed til at fri­gi­ve pen­ge til nyind­køb.

Det hav­de el­lers va­e­ret et op­ti­malt skif­te for den tid­li­ge­re lands­holds­an­gri­ber. Ste­ve Bru­ce er en stor be­un­drer af Bendt­ner og har i to om­gan­ge skre­vet le­je­af­ta­ler med dan­ske­ren – først i Bir­m­ing­ham og si­den i Sun­der­land i 2011.

Nye for­hand­lin­ger

Des­u­den forta­el­ler BTs kil­der, at Bendt­ner-lej­ren i dis­se da­ge er i kon­kre­te for­hand­lin­ger med en ny en­gelsk klub. Der er mu­lig­vis ta­le om Lon­don-klub­ben Qu­e­ens Park Ran­gers, der spil­ler i den na­est­bed­ste ra­ek­ke, The Cham­pions­hip. Daily Mail skrev tirs­dag af­ten, at Qu­e­ens Park-ma­na­ger Jim­my Floyd Has­sel­baink har set sig lun på Bendt­ner, der har et godt navn i Eng­land ef­ter nog­le go­de sa­e­so­ner i Ar­se­nal.

Ni­ck­las Bendt­ners agent, Ivan Marko Be­nes, har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re BTs op­lys­nin­ger.

Bendt­ner har ple­jet for­men i FC Kø­ben­havn, mens han har va­e­ret uden job. Ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken har dog tid­li­ge­re slå­et fast, at en kon­trakt med de dan­ske me­stre ik­ke kom­mer på tal.

»Vi har brugt de pen­ge, vi har, på de an­gri­be­re, vi har, og de har få­et lov­ning på vis­se ting. Der­for kom­mer vi ik­ke til at ta­ge en an­gri­ber af hans ka­li­ber ind,« sag­de Stå­le Sol­bak­ken til Jyl­lands Po­sten.

FO­TO: REU­TERS

Ste­ve Bru­ce (ind­sat) har al­tid haft et godt øje til Ni­ck­las Bendt­ner (stort fo­to, der blandt an­det blev hen­tet til Sun­der­land som le­jes­vend af den tid­li­ge­re Man­che­ster Uni­ted-an­fø­rer i 2011. Der­for var Bendt­ner og­så på vej til Pre­mi­er Le­ague-op­ryk­ke­ren Hull – li­ge ind­til Bru­ce for­lod klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.