DET UMULIGE BJERG

Brønd­by skal ska­be et stort co­me­ba­ck mod Pa­nat­hin­ai­kos i dag, hvor ude­hol­dets Marcus Berg kom­mer til at få det hedt på Brønd­by Sta­dion

BT - - SPORTEN - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk

De har gjort det før, Brønd­by. Vendt et umu­ligt ud­gangs­punkt i Eu­ro­pa til stor suc­ces. Og i dag skal de så prø­ve at gø­re det nok en­gang. Ale­xan­der Zor­ni­gers trop­per var i ja­evn mod­vind i den før­ste Eu­ro­pa Lea gu e-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Pa nat­hia n ai­kos, hvor man ind­kas­se­re­de to rø­de kort og led et 0-3-ne­der­lag. Der­for skal der le­ve­res en kamp af de helt sto­re, hvis drøm­men om eu­ro­pa­ei­sk grup­pe­spil ik­ke skal kra­ke­le­re.

Men det var ik­ke kun de rø­de kort og ne­der­la­get, der fyld­te i Gra­e­ken­land i sid­ste uge. Her fik gra­e­ker­nes sven­ske an­gri­ber Marcus Berg en ho­ved­rol­le, da han kald­te Brønd­bys syd­afri­kan­ske midt­ba­ne­spil­ler Le­bo­gang Phi­ri for en ’abe’. Et ud­sagn, der blev over­hørt på ba­nen af Phi­ris hold­kam­me­ra­ter. Ef­ter kam­pen blev Berg kon­fron­te­ret af blandt an­dre Ro­dolph Austin og Brønd­by­tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger, mens sven­ske­ren på­stod over for pres­sen, at han ik­ke kun­ne hu­ske, hvad han hav­de sagt.

Si­den da har den gra­e­ske klub va­e­ret i of­fen­si­ven i me­di­er­ne over for Brønd­by og kla­get til UE­FA over bå­de Ale­xan­der Zor­ni­ger samt sport­s­di­rek­tør Tro­els Be­chs op­før­sel i for­bin­del­se med ’Berg-sa­gen’. Der­for skal gra­e­ker­ne nok ik­ke for­ven­te en alt for ven­lig at­mos­fa­e­re i Brønd­by, selv­om klub­ben har op­for­dret fan­se­ne til i ste­det at bru­ge kra­ef­ter­ne på at støt­te hol­det. ’Lad os snak­ke om kam­pen’ På det of­fi­ci­el­le pres­se­mø­de in­den op­gø­ret i går spurg­te BT tra­e­ner Zor­ni­ger om episo­den.

I Gra­e­ken­land var der en epi­so­de mel­lem Marcus Berg og Le­bo­gang Phi­ri. Bli­ver det et em­ne i kam­pen, tror du?

»For­hå­bent­lig ik­ke, for­di det vil brin­ge kam­pen op på et an­det ni­veau. Og på det ni­veau er mod­stan­de­ren ba­re me­get me­re er­fa­ren. Vi skal fo­ku­se­re på, hvad vi er go­de til. Og jeg sy­nes ik­ke, vi er go­de til at ’trash­tal­ke’. Jeg ved, hvad jeg selv har hørt. Og jeg ved, at jeg selv har snak­ket med Marcus Berg. Og det er det. Han var mat­chvin­de­ren i den før­ste kamp på ba­nen. Det (episo­den, red.) ske­te så og­så på ba­nen, men det hø­rer ik­ke til på ba­nen, og det er en an­den ting.« Kan I må­ske bru­ge episo­den på en po­si­tiv må­de for at mo­ti­ve­re... (Zor­ni­ger af­bry­der, red.)

»Lad os snak­ke om kam­pen. Vi har en fyr her, der li­ge har slå­et en re­kord, har jeg hørt. Så han skal gø­re sit ar­bej­de i mor­gen og sco­re,« lød det be­stemt fra ty­ske­ren med hen­vis­ning til top­sco­rer Te­emu Puk­ki, der var med på pres­se­mø­det.

Og gan­ske rig­tigt har Te­emu Puk­ki net­op slå­et Eb­be Sands gam­le re­kord fra au­gust 1997. Her score­de Sand ni gan­ge, mens Puk­ki er op­pe på 10 scor­in­ger. Med en uge til­ba­ge af må­ne­den. ’Vi skal vin­de kam­pen’ Og det var sva­ert at for­nem­me, at Brønd­by egent­lig har et for­fa­er­de­ligt sva­ert ud­gangs­punkt ef­ter 0-3 i den før­ste kamp. Det hand­ler mest af alt om at vin­de kam­pen, ly­der det fra Zor­ni­ger.

»Vi vil ba­re ger­ne vin­de den her kamp, og så må vi se, hvad der sker på ba­nen. Men vi skal ska­be en mas­se go­de ting på ba­nen for at kun­ne vin­de over en sta­erk mod­stan­der. Det er alt. Vi har for­talt spil­ler­ne, at alt er mu­ligt i fod­bold.«

En be­sked, Puk­ki i hvert fald har no­te­ret sig.

»For­nem­mel­sen er rig­tig god. Vi er ful­de af selv­til­lid, og vi ser me­get frem til at spil­le. Alt er mu­ligt i fod­bold, så vi skal for­sø­ge at spil­le vo­res spil, få et godt re­sul­tat og vin­de kam­pen,« po­in­te­r­e­de den fin­ske må­ltyv.

For Zor­ni­ger er det des­u­den vig­tigt, at det un­ge Brønd­by-hold fort­sa­et­ter med at ban­ke igen­nem li­ge­som i den for­ryk­te 7-0-kamp mod AGF i we­e­ken­den. Uan­set hvad der sker.

»Alt, vi prø­ve­de på, lyk­ke­des. Og alt, de prø­ve­de, vir­ke­de ik­ke for dem. Der er ik­ke så me­get, vi kan bru­ge rent tak­tisk fra den kamp, men der er me­get, vi kan bru­ge i for­hold til men­ta­li­te­ten og vilj­en til at gø­re ting. At vi fort­sa­et­ter med at pres­se på. Spil­ler­ne stoppede ik­ke, da de score­de de før­ste tre-fi­re mål. Og de skal hel­ler ik­ke stop­pe i mor­gen (i dag, red.), hvis vi ind­kas­se­rer et mål. Fod­bold hand­ler for det me­ste om at vin­de, men for vo­res un­ge hold hand­ler det li­ge­så me­get om, hvor­dan man op­fø­rer sig i sva­e­re si­tu­a­tio­ner. Det vig­tig­ste er, at vi vi­ser alt og al­le, at vi vil vin­de kam­pen,« si­ger Ale­xan­der Zor­ni­ger.

FO­TO: AN­DERS KJAERBYE

Marcus Berg tra­e­ne­de i går på Brønd­by Sta­dion sam­men med re­sten af Pa­nat­hin­ai­kos-mand­ska­bet. Han kan se frem til alt an­det end en varm vel­komst i af­ten på grund af episo­den med Le­bo­gang Phi­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.