Brønd­by kan mi­ste red­nings­krans

BT - - SPORTEN - IN­GEN BADEBILLET Chri­sti­an Wint­her Johansen | chwj@spor­ten.dk

Pro­ble­mer­ne mel­lem det gra­e­ske fod­bold­for­bund (EPO) og den gra­e­ske re­ge­ring kom­mer ik­ke til at en­de med en ude­luk­kel­se af lan­dets klubhold fra eu­ro­pa­ei­sk fod­bold. Det vur­de­rer en gra­esk jour­na­list.

Brønd­by står med det ene ben ude af Eu­ro­pa Le­ague, ef­ter de tab­te med 3-0 tors­dag på ude­ba­ne mod gra­e­ske Pa­nat­hin­ai­kos.

Der­med skal der en su­ve­ra­en pra­e­sta­tion til for at sen­de Brønd­by­mand­ska­bet vi­de­re på al­min­de­lig vis. Men i sid­ste uge skrev BT, at der var en mu­lig­hed for Brønd­by for at få Pa­nat­hin­ai­kos’ plads, hvis det skul­le en­de med en ude­luk­kel­se af Gra­e­ken­land fra FIFA på grund af stats­lig ind­blan­den i lan­dets bed­ste fod­bold­liga.

Det er UE­FA, der ta­ger be­slut­nin­gen om de gra­e­ske holds eu­ro­pa­ei­ske ska­eb­ne, men det for­ven­tes, at de vil føl­ge trop, hvis FIFA ta­ger be­slut­nin­gen om at ude­luk­ke Gra­e­ken­land.

Iføl­ge UE­FA, så ar­bej­des der net­op nu på en løs­ning, så det ik­ke kan bli­ve ak­tu­elt med en mu­lig ude­luk­kel­se af Gra­e­ken­land.

»Vi ar­bej­der i øje­blik­ket med den­ne sag sam­men med FIFA og vi vil ta­le med det gra­e­ske fod­bold­for­bund og de gra­e­ske myn­dig­he­der for at fin­de den bed­ste løs­ning for al­le par­ter. Al­le eu­ro­pa­ei­ske kam­pe med gra­esk del­ta­gel­se vil bli­ve af­vik­let som plan­lagt,« skri­ver UE­FA i en mail til BT uden at kom­men­te­re på de even­tu­el­le kon­se­kven­ser for Pa­nat­hin­ai­kos’ plads i Eu­ro­pa Le­ague, hvis det skul­le en­de med en ude­luk­kel­se.

BT har talt med en gra­esk sport­sjour­na­list fra me­di­et A-Sports.gr, An­to­nis Tsirakis, der har for­søgt at ud­la­eg­ge den nu­va­e­ren­de si­tu­tion, som BT har om­talt tid­li­ge­re.

Kon­flik­ten mel­lem EPO og den gra­e­ske re­ge­ring er og­så en kon­flikt mel­lem for­bun­dets pra­esi­dent, Gi­o­r­gos Gir­tzikis og vi­cesport­s­mi­ni­ste­ren Stavros Kon­to­nis. Kon­to­nis me­ner, at vis­se folk i EPO, heri­blandt Gir­tzikis, er en skan­da­le og ik­ke bør ha­ve no­get med gra­esk fod­bold at gø­re.

Det er tid­li­ge­re na­evnt, at Kon­to­nis har blan­det sig på grund af frygt for vol­de­li­ge sce­ner. Er det til­fa­el­det?

»Ik­ke rig­tigt. Det er det, Kon­to­nis si­ger. Han kun­ne ik­ke ud­sa­et­te sa­e­son­start uden grund, og han brug­te det­te som grund.«

Er man i Gra­e­ken­land in­for­me­ret om, hvor­vidt FIFA og UE­FA har åb­net en un­der­sø­gel­se om­kring det?

»De send­te et brev for nog­le da­ge si­den, og den gra­e­ske og cypri­o­ti­ske re­pra­e­sen­tant i FIFA og UE­FA, Kostakis Kout­so­koum­nis, skul­le kom­me på man­dag, hvor han for­ment­lig vil fin­de en løs­ning sam­men med Kon­to­nis og Gir­tzikis.« Er sa­gen her no­get, der be­kym­rer i det gra­e­ske fod­bold­mil­jø?

»Vi tror ik­ke, der kom­mer et pro­blem med de gra­e­ske hold. Vi ved me­re i na­e­ste uge. I øje­blik­ket er der ik­ke no­gen be­kym­ring for ’Gre­xit’,« si­ger Tsirakis til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.