Kjeld­sen i kikk

BT - - SPORTEN -

HO­VED­BRUD Bli­ver Sø­ren Kjeld­sen ud­ta­get til det Eu­ro­pa-hold, der 30. sep­tem­ber til 2. ok­to­ber du­el­le­rer mod USA om gol­f­spor­tens pre­sti­ge­fyld­te Ry­der Cup-tro­fae? »Ind­til vi­de­re er min mund luk­ket med syv segl. Men Kjeld­sens sa­e­son har va­e­ret frem­ra­gen­de,« si­ger Ry­der Cup-kap­ta­jn Dar­ren Clar­ke til BT før Eu­ro­pe­an Tour-tur­ne­rin­gen Ma­de in Den­mark, der be­gyn­der i dag og slut­ter på søn­dag.

Imid­ler­tid er det ik­ke kun Sø­ren Kjeld­sen, Dar­ren Clar­ke har i kik­ker­ten til at mod­ta­ge et af de tre wildcard, han ud­de­ler i den kom­men­de uge. Og­så spil­le­re som Lee Westwood, Mar­tin Kay­mer, Tho­mas Pie­ters og Tyr­rell Hat­ton er in­de i bil­le­det til at sup­ple­re de ni spil­le­re, han udt­og man­dag på bag­grund af de­res pla­ce­rin­ger på de to ad­gangs­gi­ven­de po­int­lis­ter; Rory McIl­roy, Dan­ny Wil­lett, Hen­rik Sten­son, Chris Wood, Ser­gio Garcia, Ra­fa­el Ca­bre­ra-Bel­lo, Justin Ro­se, An­dy Sul­li­van og Mat­t­hew Fitz­pa­tri­ck.

»Det ser ud til, at vi får et sta­er­kt hold. Men der er fem Ry­der Cup­de­butan­ter i trup­pen, så det er in­gen hem­me­lig­hed, at jeg har mit blik ret­tet mod er­far­ne spil­le­re, der kan ska­be ba­lan­ce på hol­det,« si­ger Dar­ren Clar­ke.

41-åri­ge Sø­ren Kjeld­sen, der lig­ger num­mer 12 på Ry­der Cup wor­ld po­ints-li­sten – blot tre plad­ser fra au­to­ma­tisk at kva­li­fi­ce­re sig til Ry­der Cup – og som i sid­ste uge blev num­mer 21 ved De olym­pi­ske Le­ge i Rio de Ja­neiro, kryd­ser fin­gre for at pi­len ved ud­ta­gel­sen vil pe­ge i hans ret­ning.

»Jeg vil fan­ta­stisk ger­ne del­ta­ge i Ry­der Cup. Bli­ver jeg ud­ta­get, vil det va­e­re en stor ae­re. Kun to gan­ge tid­li­ge­re (Tho­mas Bjørn og Sø­ren Han­sen, red.) har der jo va­e­ret dan­ske­re med i spil­ler­fel­tet,« si­ger Sø­ren Kjeld­sen.

»Nu må vi se, hvad Dar­ren Clar­ke be­slut­ter sig for. Det er ude af mi­ne ha­en­der, og det ene­ste jeg kan gø­re de na­e­ste da­ge er, at le­ve­re et så godt re­sul­tat ved Ma­de in Den­mark som mu­ligt,« til­fø­jer Sø­ren Kjeld­sen, der går ud kl. 13.30 sam­men med Sha­ne Lowry og Paul Lawrie.

Blandt fa­vo­rit­ter­ne til Ma­de in Den­mark-tit­len er den 31-åri­ge ty­sker Mar­tin Kay­mer, der i 2010 vandt PGA Cham­pions­hips og som i 2014 røg til tops ved US Open.

»Jeg vil gø­re alt for at im­po­ne­re Dar­ren Clar­ke ved Ma­de in Den­mark. Men me­ner han, at der er an­dre end mig, der kan gø­re Eu­ro­pa-hol­det sta­er­kt, vil jeg bak­ke be­slut­nin­gen op,« si­ger ty­ske­ren. USA er for­hånds­fa­vo­rit Dar­ren Clar­ke har ud­pe­get den dan­ske gol­f­spil­ler Tho­mas Bjørn som en af si­ne fem vi­ce­kap­ta­j­ner.

»De se­ne­ste 14 da­ge har jeg talt med Dar­ren stort set hver dag. Min op­ga­ve har va­e­ret at gi­ve ham så man­ge in­for­ma­tio­ner som over­ho­ve­det mu­ligt. Dar­ren gør et fan­ta­stisk ar­bej­de, og han har ind­til vi­de­re alt­så va­e­ret helt ne­de i de­talj­en,« si­ger Tho­mas Bjørn, der de seks gan­ge han har va­e­ret på det eu­ro­pa­ei­ske Ry­der Cup-hold som en­ten ak­tiv el­ler vi­ce­kap­ta­jn har vun­det.

»Ry­der Cup er stort, og for de­bu­te­ren­de spil­le­re me­get stør­re, end man tror, in­den det går løs. Der­for skal der ud­ta­ges spil­le­re, der kan mod­stå det pres som til­sku­e­re, me­di­er og mod­stan­de­re ud­sa­et­ter dem for,« si­ger Tho­mas Bjørn, der ud­rå­ber USA som for­hånds­fa­vo­rit i dy­sten, der fin­der sted på Ha­zel­ti­ne Na­tio­nal Golf Club lidt uden for Min­ne­a­po­lis.

»De har jo for­del af hjem­me­ba­ne. Men jeg vil alt­så nø­dig va­e­re ame­ri­ka­ner og mø­de et hold be­stå­en­de af ver­dens­klas­se­spil­le­re som Rory McIl­roy, Hen­rik Stens­son og Justin Ro­se. Det kra­e­ver mas­ser af styr­ke at kun­ne be­sej­re så sto­re pro­fi­ler som dem,« si­ger Bjørn om ver­dens­rang­li­stens num­mer fem og sølv- og guld­vin­de­ren fra OL.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.