Kron­prin­sen: Put­ning led un­der jet­lag

BT - - SPORTEN -

LAEDER-LIG IND­SATS Kron­prins Fre­de­rik var ik­ke helt til­freds med sin pra­e­sta­tion, da han ef­ter at ha­ve del­ta­get ved Pro/Am-tur­ne­rin­gen før de kom­men­de da­ges Ma­de in Den­mark mød­te pres­sen. »Laeder,« lød hans kort­fat­te­de, men hu­mo­ri­sti­ske svar, da han blev spurgt om, hvil­ken OL-me­dal­je han fortjen­te.

Helt skidt stod det dog ik­ke til med kron­prin­sens gol­f­spil. Så­le­des blev han sam­men med hold­kam­me­ra­ter­ne Sø­ren Kjeld­sen (pro­fes­sio­nel gol­f­spil­ler), Tom Kri­sten­sen (tid­li­ge­re Le Mans-vin­der) og Lars Lar­sen (Jysk-in­de­ha­ver) num­mer seks ud af 26 hold.

»Mit spil var ri­me­ligt i be­tragt­ning af at jeg ef­ter OL kun har va­e­ret i lan­det i 48 ti­mer. Jeg sy­nes, at mi­ne dri­ve var go­de, men at min put­ning led un­der jet­lag.«

»Så la­en­ge jeg kan se mig selv i øj­ne­ne med mit gol­f­spil, mø­der jeg op. Det er en stor op­le­vel­se og et ka­em­pe pro­jekt, som er vir­ke­lig im­po­ne­ren­de. Tred­je gang kan man ma­er­ke, at al­le slap­per me­re af end tid­li­ge­re. Der er en ka­nonstem­ning.«

»Og­så i år måt­te jeg li­ge syn­ke spyt­tet lidt, luk­ke ned og fø­le mig ene og ale­ne uden pu­bli­kum. Al­le har prø­vet at va­e­re un­der pres. Nog­le da­ge går tin­ge­ne bed­re end an­dre.«

»Det var en af­slap­pen­de op­le­vel­se. Han rå­d­gav be­ha­ge­ligt, når der var be­hov for det.«

»Det er na­e­sten som en drøm, der er gå­et i op­fyl­del­se. Lidt uvir­ke­lig. Man­ge hav­de tro­et på 10 me­dal­jer, og så får vi en bonus på fem me­dal­jer. Hånd­bold­me­dalj­en var for mig en over­ra­skel­se, men fuldt fortjent.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.