In­gen mun­dur

BT - - SPORTEN -

IOC BE­STEM­MER Land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son må nø­jes med min­der­ne om den dan­ske hånd­bold­tri­umf i Rio de Ja­neiro. For der bli­ver in­gen OL-me­dal­je til de dan­ske hånd­bold­her­rers island­ske styr­mand. Det slog sport­s­chef i Dansk Hånd­bold For­bund (DHF), Ulrik Wil­bek, fast i går - da­gen ef­ter det dan­ske OL-hold lan­de­de i Ka­strup.

Ulrik Wil­bek har el­lers sør­get for, at lands­hol­dets OL-re­ser­ve, Hans Lind­berg - der hel­ler ik­ke fik en me­dal­je ved den of­fi­ci­el­le over­ra­ek­kel­se - får en re­pro­duk­tion af det syn­li­ge be­vis på den dan­ske fi­na­le­sejr over Frank­rig.

Men så­dan en ord­ning må Gud­mun­dur Gud­munds­son spej­de for­ga­e­ves ef­ter. De olym­pi­ske reg­ler står sim­pelt­hen i vej­en.

»Nej, der vil ik­ke bli­ve la­vet en me­dal­je til Gud­mun­dur. Der er jo al­drig no­gen af vo­res land­stra­e­ne­re, der har få­et en OL-me­dal­je. Tra­e­ner­ne må ik­ke få en me­dal­je - kun at­le­ter. Det er no­get, IOC (den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité, red.) dik­te­rer. Vi må kun la­ve én til Hans (Lind­berg, red.). Og vi kan og­så kun få fat i ét me­dal­jebånd til Hans. Og det i sig selv har va­e­ret sva­ert nok, kan jeg af­slø­re,« for­tal­te Ulrik Wil­bek og til­fø­jer:

»Jan Pyt­li­ck har hel­ler al­drig få­et en guld­me­dal­je. Jeg fik la­vet en pri­vat repli­ka af OL-guld­me­dalj­en i 1996, men den var ik­ke of­fi­ci­el, og DHF var hel­ler ik­ke in­vol­ve­ret.« Hvad med Blu­mes tra­e­ner?

»Det tror jeg ik­ke. Det er jo reg­len, og den ken­der al­le. Hvor­for er der ik­ke no­gen, der spør­ger, hvor­for Per­nil­le Blu­mes svøm­me­tra­e­ner ik­ke har få­et en me­dal­je? Det er nøj­ag­tigt det sam­me. IOC vil­le rent øko­no­misk få sto­re pro­ble­mer, hvis hver ene­ste tra­e­ner til hver ene­ste me­dal­je­vin­den­de at­let og­så skul­le ha­ve en me­dal­je. De er dy­re, så­dan nog­le me­dal­jer.«

»Vo­res tan­ker og idéer om den sag hol­der vi in­ter­nt i DHF,« fastslog Wil­bek og run­de­de af med at op­ly­se, at Hans Lind­berg ik­ke skal ven­te la­en­ge på sit olym­pi­ske guld.

»Det er gå­et igen­nem nu, og jeg har li­ge be­stilt den hos en gulds­med.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.