Magnus­sen reg­ner med 2017-kon­trakt

BT - - SPORTEN -

Frem­ti­den er uvis for Ke­vin Magnus­sen, men den dan­ske For­mel 1-kø­rer har en god for­nem­mel­se af, at han og­så na­e­ste år be­sa­et­ter et sa­e­de hos Re­nault-hol­det.

»Re­nault har en op­tion på mig for 2017, og de kan va­el­ge mig, hvis de øn­sker,« ind­le­der Magnus­sen i et in­ter­view med Sky Sports.

»Det er dér, jeg er li­ge nu. Med­min­dre man er an­sat på en lang­tids­kon­trakt, kan man al­drig va­e­re sik­ker på no­get i For­mel 1, men når jeg kig­ger til­ba­ge, fø­ler jeg, at jeg har gjort mit bed­ste.«

Re­naults sport­s­chef, Cy­ril Abi­te­boul, har ef­ter­lyst en le­der­ty­pe til hol­det, og den rol­le vil Magnus­sen ind­ta­ge.

»De øn­sker en hur­tig kø­rer, som kan le­de hol­det, og det prø­ver jeg at va­e­re.«

Ef­ter en må­neds pau­se bli­ver For­mel 1-sa­e­so­nen søn­dag gen­op­ta­get, når fel­tet kø­rer grand­prix på Spa-ba­nen i Bel­gi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.