Da­meg­lad sprin­ter

BT - - SPORTEN -

ALT AN­DET END SPORT en hed nat med den 20-åri­ge bra­si­li­a­ner Ja­dy Du­ar­te, mens Bolts ka­e­re­ste, Ka­si Ben­nett, var hjem­me på Ja­mai­ca. I sig selv en mil­dest talt uhel­dig si­tu­a­tion at be­fin­de sig i for Bolt, men det la­der til, at han ta­ger let på tin­ge­ne. Pi­ger med ka­e­re­ster For i øje­blik­ket gi­ver han den gas i Lon­dons nat­te­liv, hvor han se­ne­st er ble­vet fo­to­gra­fe­ret i sel­skab med en mas­se let­på­kla­ed­te kvin­der. Den en­gel­ske tabloi­da­vis The Sun be­ret­ter om, at Bolt fe­ste­de nat­ten lang på den po­pu­la­e­re nat­klub Ta­pe Club i om­rå­det May­fair. Og han for­lod ik­ke nat­klub­ben ale­ne. Hjem­me på ho­tel­let hav­de han sør­get for sel­skab. Og spe­ci­elt en let­på­kla­edt bru­net­te til­trak sig Bolts op­ma­er­k­som­hed.

På ho­tel­let ven­te­de 10 kvin­der på ham klar til at fe­ste vi­de­re med ver­dens­stjer­nen. Det er uvist, hvor­dan nat­ten end­te for Bolt, men al­le­re­de nat­ten in­den hav­de han ta­get to en­gel­ske kvin­der med til­ba­ge til sit ho­tel ef­ter en lang af­ten i Lon­dons nat­te­liv. Kvin­der­ne har The Sun snak­ket med, og de på­står, at in­tet ske­te. Og at de­res respek­ti­ve ka­e­re­ster er ra­sen­de på dem. Hed og lang­som sex Ja­dy Du­ar­te har dog ger­ne vil­let af­slø­re, hvor­dan hen­des nat med Bolt for­løb. Bolt mød­te hen­de på en nat­klub i Rio, og de to kom­mu­ni­ke­re­de via Goog­le Trans­la­te. Ef­ter­føl­gen­de fik Bolt hen­de smug­let med ind i den olym­pi­ske by på trods af, at det kun er at­le­ter, der må kom­me ind.

»Vi smal­l­tal­ke­de. Og han for­tal­te mig, hvor skøn jeg er. Men jeg be­hø­ve­de ik­ke Goog­le for at vi­de, at han vil­le ha­ve sex med mig. Han sat­te Ri­han­nas ’Work’ på. Jeg tror, at han godt kan li­de at hø­re den, når han el­sker.«

»Det var me­get pas­sio­ne­ret og ’hot’. Vi forta­e­re­de hin­an­den. Han hav­de en gud­dom­me­lig krop, men hans ae­d­le­re de­le le­ve­de ik­ke helt op til dét. Han var ud­ru­stet som en­hver an­den. Jeg tro­e­de, at det vil­le gå hur­tigt, men det var fak­tisk det mest lang­som­me sex, jeg no­gen­sin­de har haft. Det tog om­kring 40 mi­nut­ter, så holdt han et par mi­nut­ters pau­se, in­den vi gjor­de det igen,« har Du­ar­te for­talt Daily Mail.

Du­ar­te har dog hur­tigt aen­dret me­ning om Bolt.

»Jeg tro­e­de vir­ke­lig, at vi hav­de no­get kø­ren­de. Men nu kan jeg ba­re se, at han sam­ler kvin­der op li­ge så hur­tigt, som han sam­ler guld­me­dal­jer op.«

Og må­ske er der no­get om snak­ken.

Bolt tog di­rek­te til Lon­don ef­ter af­slut­nin­gen på OL i Rio. Her har han si­den­hen fejret sin 30-års fød­sels­dag med po­mp og pragt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.