Ter­r­ortrus­len på lo­kums­va­eg­gen

En trus­sel var i fo­kus i går i sa­gen mod fi­re ma­end, der er til­talt for at ha­ve bi­stå­et Omar El-Hus­se­in un­der ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Kirsti­ne Be­ne­di­c­ta Lauritzen | kila@ber­ling­s­ke.dk

An­kla­ge­ren skul­le i går va­e­re kom­met med si­ne af­slut­ten­de be­ma­er­k­nin­ger i straf­fesa­gen mod de fi­re ma­end, der er til­talt for med­vir­ken til ter­ror, men på et fa­el­les fa­engsel­stoilet på Po­li­ti­går­de­ne ren b ema erk el­ses v aer dig tekstble­ve top­da­ge ti som­mer.

Her har en per­son er­kla­e­ret loy­a­li­tet over­for le­de­ren af Is­la­misk Stat. An­kla­ge­myn­dig­he­den mist a en­ker den ter­r­or­til­tal­te IA for at stå bag, og en spe­ci­al i sti­hånd­skrifts un­der­sø­gel­ser fra Na­tio­nal­tek­nisk Cen­ter er enig. Hun har sam­men­lig­net lo­kums­skrif­ten med et brev, IA har skre­vet, ana­ly­se­ret bog­sta­ver­nes ud­form­ning og er kom­met frem til, at det med ’over­or­dent­lig sand­syn­lig­hed’ er IA, der er for­fat­ter til trus­len på va­eg­gen.

»Ja­ja, ba­re start. Jeg er klar,« si­ger IA og af­bry­der dom­me­ren.

Den 23-åri­ge mand, som sid­der hensla­engt i vid­nes­kran­ken, er sam­men med tre an­dre ma­end til­talt for med­vir­ken til det ter­r­or­an­greb, som Omar El-Hus­se­in ud­før­te i Kø­ben­havn i fe­bru­ar sid­ste år, hvor fil­min­struk­tø­ren Finn Nør­gaard og den jø­di­ske ci­vilvagt Dan Uzan mi­ste­de li­vet. In­gen ty­pisk lo­kums­vit­tig­hed Få mi­nut­ter før Omar El-Hus­se­in an­greb Kr­udt­tøn­den, svor han tro­skab til le­de­ren af Is­la­misk Stat, Abu Ba­kr al-Bag­h­da­di, på Fa­ce­book – det sam­me navn der står skre­vet på toiletva­eg­gen. »Jeg ved det ik­ke, hvem er det,« sva­rer IA an­kla­ge­ren, der vil vi­de, om han ken­der nav­net.

Toiletskrif­ten er fo­to­gra­fe­ret og pla­stret op på rets­sa­lens ska­er­me. Un­der ankla­ge­rens op­la­es­ning går det op for en­hver til­hø­rer, at det ik­ke er en ty­pisk lo­kums­vit­tig­hed, men na­er­me­re en trus­sel.

»Den be­sked er til al­le de dan­ske svin. Vi er kom­met til je­res land af én grund: dra­e­be al­le jer van­tro. Der vil kom­me nog­le sult­ne lø­ver, der ik­ke fryg­ter for at dra­e­be jer en ef­ter en, bra­en­de jer og la­eg­ge je­res liv i ru­i­ner. Khila­fah Stat. Is­la­misk Stat. Jeg sva­er­ger, je­res da­ge vil kom­me. Vi er li­ge star­tet. Der er ik­ke no­gen, der kan gem­me sig for os, for vo­res ska­ber er med os. Loy­a­li­tet til Abu Ba­kr al-Bag­h­da­di,« la­e­ser an­kla­ger Sid­sel Klixbüll.

»Ne­ga­tiv. Nej. Det er ik­ke mig, der har skre­vet det,« si­ger IA.

Skrif­ten blev op­da­get 7. ju­ni 2016, og an­kla­ge­ren me­ner, at den er ble­vet skre­vet få da­ge før, men IA er ue­nig.

»Jeg så den, da jeg kom fra Ny­borg i marts. Al­le skri­ver alt mu­ligt, når de ke­der sig,« si­ger han. Bre­ve til ter­r­or­til­talt ven IA ke­der sig og­så i fa­engs­let. Han fø­ler, at han al­le­re­de er dømt ter­r­o­rist. Som­me­ti­der gør det ham me­get vred, forta­el­ler han. Det var så­dan, han hav­de det den dag, han skrev bre­vet til sin ter­r­or­til­tal­te ven hjem­me fra Mjøl­ner­par­ken, BH.

»Sa­lam alei­kum, min el­ske­de, aere­ful­de bror. Hå­ber, du har det godt og alt vel. Og­så din fa­mi­lie. Du ved, min bror, at jeg el­sker dig helt ind til knog­ler­ne. Hvis vi får 16 år, så an­ker vi,« står der i bre­vet, som an­kla­ge­ren be­der IA om at la­e­se højt.

IA smi­ler til BH, der sid­der til ven­stre for ham, mens han la­e­ser. Hvis de bli­ver dømt, hå­ber han, at de kan sid­de sam­men i Stats­fa­engs­let i Østjyl­land. »Der kan vi snak­ke sam­men.«

Nu kom­mer IA til den del af bre­vet, som han godt ved er min­dre smart.

»Fuck den dan­ske rets­sy­stem. Små ku­far (van­tro, red.). Lu­der land. Zio­nist land,« la­e­ser han.

»Jeg ta­enk­te, ’fuck om be­tjen­ten kom til at la­e­se det’. Jeg var ba­re sur. Na­e­ste dag vid­ste jeg, at det vil­le kom­me op i ret­ten, og jeg ta­enk­te ’hvad fan­den har jeg la­vet’, men jeg var ba­re så sur. Jeg er jo uskyl­dig.«

Den be­sked er til al­le de dan­ske svin. Vi er kom­met til je­res land af én grund: dra­e­be al­le jer van­tro’’. Der vil kom­me nog­le sult­ne lø­ver, der ik­ke fryg­ter for at dra­e­be jer en ef­ter en, bra­en­de jer og la­eg­ge je­res liv i ru­i­ner. Khila­fah Stat. Is­la­misk Stat. Jeg sva­er­ger, je­res da­ge vil kom­me. Vi er li­ge star­tet. Der er ik­ke no­gen, der kan gem­me sig for os, for vo­res ska­ber er med os. Loy­a­li­tet til Abu Ba­kr al-Bag­h­da­di 23-åri­ge IA er mista­enkt for at va­e­re man­den bag tek­sten på va­eg­gen i Po­li­ti­går­den

ILLUSTRATION: AN­NE GYRITE SCHÜTT

23-åri­ge IA er til­talt for med­vir­ken til Omar El-Hus­se­ins ter­r­or­an­greb mod Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen i Kø­ben­havn.

FO­TO: PO­LI­TI­ET

Få mi­nut­ter før Omar El-Hus­se­in an­greb kr­udt­tøn­den svor han tro­skab mos Abu Ba­kr al-Bag­h­da­di på Fa­ce­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.