De medtil­tal­te

BT - - NYHEDER -

Al­ler Me­dia A/S Rol­le: Ud­gi­ver af uge­bla­det Se og Hør, til­talt som ’ juri­disk per­son’. Skyld: Ved­ken­der sig an­sva­ret for ’ an­ven­del­sen af de ulov­li­ge me­to­der’ og fik i går en bø­de på ti mil­li­o­ner kro­ner. Al­ler Me­dia modt­og dom­men. Kim Bre­tov Rol­le: Man­ge­årig re­dak­tions­chef på Se og Hør. Kon­se­kvens: Fy­ret 27. ju­ni 2014. I dag: Har etab­le­ret si­tet ’ Vin­styr­ke2’ og er vi­nan­mel­der på fre­elan­ce­ba­sis. Skyld: Fik i går en dom på et halvt års be­tin­get fa­engsel og 120 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste. Har ud­bedt sig be­ta­ek­nings­tid i for­hold til at an­ke. Li­se Bon­de­sen Rol­le: Nyheds­chef på Se og Hør. Kon­se­kvens: Sad som un­der­hold­nings­re­dak­tør på Ek­stra Bla­det. Blev sendt på fe­rie og fra­t­rå­d­te ef­ter­føl­gen­de sin stil­ling. I dag: Che­fre­dak­tør på Uge­bre­vet A4 og Avi­sen. dk. Skyld: Fik i går en dom på et halvt års be­tin­get fa­engsel og 120 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste. Hun modt­og dom­men. Kim Hen­nings­en Rol­le: Che­fre­dak­tør fra ju­ni 2009 til ju­ni 2013. Blev på sin før­ste ar­bejds­dag gjort be­kendt med kre­dit­kort­kil­den. Kon­se­kvens: Stod uden job, da sa­gen rul­le­de og blev si­den sy­ge­meldt. I dag: Hol­der fored­rag og har stif­tet sin egen kom­mu­ni­ka­tions­virk­som­hed Kcom.dk Skyld: Na­eg­ter sig skyl­dig. Per Ing­dal Rol­le: Ud­gi­ver­di­rek­tør i Al­ler Me­dia og kon­sti­tu­e­ret che­fre­dak­tør på Se og Hør i pe­ri­o­den mel­lem Qvortrup og Hen­nings­en. Kon­se­kvens: Frem­ryk­ke­de først sin bar­sel og for­lod se­ne­re sin stil­ling. I dag: Har stif­tet fir­ma­et My Daily Spa­ce ApS, der skal ud­vik­le me­di­e­p­lat­for­me. Skyld: Na­eg­ter sig skyl­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.