Børn red­det i ru­i­ner­ne

BT - - NYHEDER -

KA­TA­STRO­FE Om­kring 17 ti­mer ef­ter jord­s­ka­el­vet i Ita­li­en nat­ten til ons­dag blev en 10-årig pi­ge fun­det i li­ve i ru­i­ner­ne i Pesca­ra del Tron­to. By­en er en af de va­erst ram­te lands­by­er i ka­ta­stro­fe­om­rå­det. Det var ons­dag af­ten, da red­nings­mand­skab hør­te en svag lyd fra nog­le mur­brok­ker i Pesca­ra del Tron­to.

»Stil­le, stil­le. Man kan hø­re no­get der­ov­re,« sag­de en red­nings­ar­bej­der, hvor­ef­ter red­nings­mand­ska­bet hur­tigt gik i gang med at gra­ve.

Mens de gra­ve­de, be­ro­li­ge­de de den 10-åri­ge pi­ge ved navn Julia.

»Hold ud, Julia. Hold ud,« lød det op­mun­tren­de fra red­nings­mand­ska­bet.

Hun hav­de lig­get fan­get un­der nedstyr­te­de byg­ge­ma­te­ri­a­ler si­den ska­el­vet.

Desva­er­re blev pi­gens draebt un­der ska­el­vet.

Julia var ik­ke den yng­ste af de red­de­de i Pesca­ra del Tron­to. Den ita­li­en­ske avis Re­pu­bbli­ca skri­ver, at en fe­mårig dreng, Gi­o­r­gio, blev truk­ket le­ven­de ud fra mur­brok­ker­ne ef­ter me­re end 10 ti­mers ud­grav­ning.

»Vi hør­te hans kla­ge­ly­de og klyn­ken, sø­ster og vi gra­ve­de alt, hvad vi kun­ne. Bar­net var ik­ke kom­met no­get til,« si­ger en red­nings­ar­bej­der til avi­sen.

An­tal­let af om­kom­ne steg tors­dag til na­e­sten 250. Fle­re hund­re­de er kva­e­stet. Us­a­ed­van­ligt jord­s­ka­elv Ita­li­ens pre­mi­er­mi­ni­ster Mat­teo Ren­zi si­ger, at Ita­li­en vi­ser sit ret­te an­sigt i de sva­e­re­ste stun­der.

»Ik­ke en ene­ste fa­mi­lie, by el­ler lands­by bli­ver over­ladt til sig selv,« for­sik­rer re­ge­rings­che­fen.

Ge­o­lo­gen Man­lio Fa­ra­o­ni, som bor i det ram­te om­rå­de, si­ger, at ska­el­vet var us­a­ed­van­ligt, for­di det ske­te ta­et på jor­dens over­fla­de.

Ska­el­vet ind­traf klok­ken 03.36. Det blev må­lt til en styr­ke på 6,2. JORD­S­KA­ELV I ITA­LI­EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.