Borg­me­stre: Til­li­den er helt va­ek

BT - - NYHEDER -

UD­BYT­TESA­GEN va­e­re styr på, at man gør det på den rig­ti­ge må­de.«

I kom­mu­ner­ne, hvor der man­ge ste­der i dis­se år ska­e­res ind til be­net for at hol­de bud­get­ter­ne, er 12,3 mia. kr. rig­tig man­ge pen­ge. Hels­in­gø­r­borg­meste­ren Be­ne­dik­te Ki­a­er fryg­ter da og­så, at ’reg­nin­gen’ kom­mer til at ram­me kom­mu­ner­ne, når der skal la­eg­ges nye bud­get­ter, og pen­ge­ne plud­se­lig mang­ler. ’Dybt kri­tisa­belt’ Borg­me­ster i Od­der Kom­mu­ne Uf­fe Jen­sen (V) er og­så ude med ri­ven:

»Der skal an­dre bol­ler på sup­pen i Skat. Det er dybt kri­tisa­belt, at de pen­ge kan for­svin­de. Der er in­gen tvivl om, at den­ne sag vi­ser, at der er no­get, der skal kig­ges ef­ter i søm­me­ne. Jeg er me­get forun­dret over, at det kan ske. At det kan fo­re­gå i så lang tid, uden at det er ble­vet op­da­get,« si­ger Uf­fe Jen­sen om ’ud­byt­teskan­da­len’ som of­fent­lig­he­den fik det før­ste kend­skab til i som­me­ren 2015.

Den­gang for­lød det fra Skat, at 6,2 mia. kr. var for­s­vun­det ud i det blå. Det be­løb er si­den vok­set, og så sent som tirs­dag af­ten kom det frem, at man nu sav­ner 12,3 mia. kr. i det, som er be­teg­net som dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste ty­ve­ri.

For at sa­et­te det svim­len­de tal i per­spek­tiv, kan det for ek­sem­pel fi­nan­si­e­re op­fø­rel­sen af to så­kald­te su­per­sy­ge­hu­se.

Skan­da­len har i før­ste om­gang kun ko­stet to un­der­di­rek­tø­rer og to di­rek­tø­rer de­res job, mens top­le­del­sen i skik­kel­se af Jesper Røn­now Si­mon­sen er gå­et fri. Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) ud­tryk­te ons­dag sin til­lid til Jesper Røn­now.

I Fol­ke­tin­get er det ind­til vi­de­re kun Li­be­ral Al­li­an­ce og Dansk Fol­ke­par­ti, der har kra­e­vet en ny chef for Skat. De to par­ti­er me­ner, at cand. po­lit. Jesper Røn­now ba­e­rer det over­ord­ne­de an­svar, og de to par­ti­er har ik­ke me­re tro­en på, at han kan fø­re Skat ud af kri­sen. Man­ge mi­ni­stre De øv­ri­ge par­ti­er på Chri­sti­ans­borg har knap så kla­re svar. Bl.a. me­ner En­heds­li­sten, at skan­da­len bun­der i, at Skat, der de se­ne­re år er ble­vet slan­ket mar­kant, har sav­net me­d­ar­bej­de­re til at løf­te kon­trol­len. Der­u­d­over har der va­e­ret fo­kus på, at Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har haft man­ge for­skel­li­ge mi­ni­stre gen­nem de se­ne­re år. Si­den 2010 har der nem­lig va­e­ret he­le ot­te for­skel­li­ge skat­te­mi­ni­stre. Der skal ryd­des op i Skat. Hvis che­fer­ne ik­ke har gjort de­res ar­bej­de or­dent­ligt, må de fin­de sig et an­det ar­bej­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.