Dan­sker­ne er og­så sa­er­de­les skep­ti­ske over

BT - - NYHEDER -

ME­NINGS­MÅ­LING En ny Gal­lup-må­ling vi­ser et vold­somt skred i dan­sker­nes til­lid til Skat. Gal­lup-må­lin­gen, der brin­ges i Ber­ling­s­ke i dag, er fo­re­ta­get ef­ter, at Skat tirs­dag of­fent­lig­gjor­de, at skan­da­len om svin­del med dansk ud­byt­teskat er vok­set til at om­fat­te for­modet svin­del for he­le 12,3 mia. kr. Så­le­des har 52 pro­cent af de 1.066 ads­purg­te mi­stil­lid el­ler me­get stor mi­stil­lid til Skat. Blot 16 pro­cent sva­rer, at de har til­lid el­ler me­get stor til­lid til Skat, og det er et ka­em­pe pro­blem, er­ken­der skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V):

»Det kom­mer desva­er­re ik­ke som en over­ra­skel­se, at dan­sker­nes til­lid til Skat – ef­ter de man­ge skan­da­lesa­ger – er i bund. Og det er selv­føl­ge­lig helt uhold­bart. Der­for vil jeg og­så pra­e­sen­te­re en am­bi­tiøs in­ve­ste­rings­plan, som skal ret­te op på de mas­si­ve ud­for­drin­ger i skat­te­va­es­net,« si­ger Kar­sten Lauritzen i en skrift­lig kom­men­tar til Ber­ling­s­ke.

Må­lin­gen fra Gal­lup vi­ser og­så, at de ads­purg­te bor­ge­re me­ner, at den hårdt kri­ti­se­re­de di­rek­tør for Skat, Jesper Røn­now Si­mon­sen, bør fy­res. Så­le­des sva­rer 59 pro­cent af de ads­purg­te, at Jesper Røn­now Si­mon­sen ik­ke kan fort­sa­et­te som di­rek­tør for Skat.

Hos De Kon­ser­va­ti­ve kal­der skat­te­o­rd­fø­rer Bri­an Mik­kel­sen den la­ve til­lid for ’et de­mo­kra­tisk pro­blem’:

»Der er af­gø­ren­de for le­gi­ti­mi­te­ten af vo­res vel­fa­erds­sam­fund, at man har til­lid til Skat, når dan­sker­ne skal af­le­ve­re halv­de­len af de­res ind­komst i skat,« si­ger han.

Skat­te­o­rd­fø­rer Jo­a­chim B. Ol­sen fra Li­be­ral Al­li­an­ce kal­der Gal­lup­må­lin­gen for ’for­ven­te­lig og fuldt for­stå­e­lig’ i ly­set af blandt an­det ud­byt­teskan­da­len og skan­da­len om Skats kuld­sej­le­de ind­dri­vel­ses­sy­stem EFI. Beg­ge sa­ger ven­tes at ko­ste statskas­sen et to­cif­ret mil­li­ard­be­løb.

»Der har va­e­ret en ra­ek­ke af me­get dår­li­ge sa­ger gen­nem de se­ne­ste år. Re­fu­sion af ud­byt­te og EFI-skan­da­len er blot de se­ne­ste, som kom­mer i for­la­en­gel­se af sa­ger­ne om bøl­le­me­to­der og fejl­ag­ti­ge ejen­doms­vur­de­rin­ger,« si­ger Jo­a­chim B. Ol­sen, der godt kan for­stå kra­vet om en fy­ring af Jesper Røn­now Si­mon­sen som di­rek­tør for Skat:

»Det er dybt ube­ha­ge­ligt at op­for­dre til, at en helt kon­kret per­son bør fy­res. Men det er et ud­tryk for, at le­del­sen, skat­te­mi­ni­ster Kar­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.