For­fat­ter: De fat­ti­ge er blot­tet for moral

BT - - NYHEDER -

UN­DER­KLAS­SEN no­gen­sin­de har yt­ret,« skri­ver hun blandt an­det i bo­gen ’Helt ude i ham­pen’, som ud­kom­mer på for­la­get Gyl­den­dal tors­dag.

Ud­dra­get kom­mer fra et ska­en­de­ri mel­lem Ka­ri­na Pe­der­sen og hen­des to brød­re og sym­bo­li­se­rer, hvad der er ble­vet hen­des egen ka­ep­he­st bå­de som blog­ger på den bor­ger­li­ge blog 180 gra­der og med den tid­li­ge­re bog­ud­gi­vel­se ’Tan­ker om un­der­klas­sen’.

Ka­ri­na Pe­der­sen me­ner, ska­en­de­ri­et un­der­stre­ger, hvor­dan un­der­klas­sen, som hun selv er vok­set op i i en bo­lig­blok i Fre­de­ri­cia, ik­ke ejer va­er­di­er og moral og der­for ik­ke bør ha­ve no­gen for­mer for so­ci­a­le ydel­ser el­ler sags­be­hand­le­re til­knyt­tet.

»Når mid­delklas­sen gi­ver et bi­drag til ju­le­hja­elp, så ser de for sig en fat­tig mor og far, som i la­se­de pjal­ter og med tå­rer i øj­ne­ne ta­ger hin­an­den i ha­en­der­ne af gla­e­de over, at bør­ne­ne nu al­li­ge­vel får mad ju­le­af­ten. Det me­re re­a­li­sti­ske bil­le­de er dog en fed og kro­nisk ar­bejds­løs kvin­de, som – imens hun gen­nem­går ju­le­kur­vens ind­hold – brok­ker sig over alt det, hun me­ner, der mang­ler, og hvis børn (som hun sik­kert har med for­skel­li­ge ma­end) går for lud og koldt vand … De tror, at men­ne­sker som min mor har sid­det ved en pe­trole­ums­lam­pe og stop­pet strøm­per, alt imens hun har kryd­set fin­gre for, at hø­sten ik­ke vil­le slå fejl, så hen­des el­ske­de børn måt­te gå sult­ne i seng,« si­ger hun i et in­ter­view med Zet­land.dk. Svind­ler Men det er langt­fra den vir­ke­lig­hed, som den i dag 40-åri­ge kvin­de selv har op­le­vet.

I ste­det be­skri­ver Ka­ri­na Pe­der­sen i in­ter­viewet, hvor­dan hun me­ner, at bun­den af sam­fun­det via hum­bug svind­ler sig til so­ci­a­le ydel­ser for mil­li­ar­der, og at det fak­tisk vil­le ha­ve va­e­ret bed­re for hen­des al­ko­ho­li­se­re­de mor på kon­tant­hja­elp at få fra­ta­get ydel­ser­ne.

»Al­le de so­ci­a­le ind­sat­ser i vel­fa­erds­sta­ten er hum­bug for mil­li­ar­der af kro­ner. Det har in­gen ef­fekt over­ho­ve­det. Hvis vi fjer­ne­de al­le so­ci­al­rå­d­gi­ve­re i dag, vil­le det ik­ke gø­re no­gen som helst for­skel. Og det bur­de vi gø­re,« si­ger hun til Zet­land. dk. Ka­ri­na Pe­der­sen har tid­li­ge­re med­vir­ket i et in­ter­view med BT, hvor hun og­så lan­ge­de ud ef­ter un­der­klas­sen.

»Man­ge fra un­der­klas­sen for­sø­ger at få til­kendt en før­tids­pen­sion, så de kan slip­pe for, at kom­mu­nen for­sø­ger at sa­et­te dem i ar­bej­de. Sam­ti­dig så får de en blåstem­pling fra kom­mu­nen om, at de jo ik­ke kan ar­bej­de, selv­om de i vir­ke­lig­he­den godt kan,« sag­de hun ved den lej­lig­hed.

Og det bli­ver fejret, når før­tids­pen­sio­nen er i hus, ud­tal­te hun i den for­bin­del­se. »Når før­tids­pen­sio­nen kom i hus, så fejre­de man den med champag­ne og ot­hel­lo­ka­ge.« Un­der­klas­sen uden moral Hun forta­el­ler og­så til Ra­dio24­syv, hvor­dan dag­li­ge ta­esk med bøj­ler var ty­pisk i hen­des hjem, hvor hun vok­se­de op med to kri­mi­nel­le brød­re, der røg hash i lej­lig­he­den og en al­ko­ho­li­se­ret mor på evig kon­tant­hja­elp.

Med de for­skel­li­ge vid­nes­byrd vil Ka­ri­na Pe­der­sen un­der­byg­ge sin po­in­te om, at un­der­klas­sen svind­ler og er uden moral og bur­de fra­ta­ges al­le ydel­ser og an­dre for­mer for hja­elp. BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra Ka­ri­na Pe­der­sen i for­bin­del­se med bog­ud­gi­vel­sen, men det er end­nu ik­ke lyk­ke­des. De­bat­ten si­de 12

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.