Ja, alt for man­ge får pen­ge smidt i nak­ken Nej, det er ben­hårdt at mod­ta­ge hja­elp

BT - - DEBAT -

AS­GER AAMUND

af hum­bug i til­fa­el­de, hvor so­ci­al­me­d­ar­bej­de­re og kom­mu­na­le in­stan­ser be­gyn­der at strø om sig med an­dre men­ne­skers pen­ge. Det må ik­ke kom­me der­til. Pen­ge skal gi­ves samvit­tig­heds­fuldt til dem, der har et re­elt be­hov, og der er in­gen tvivl om, at der er et ud­bredt mis­brug. Men det skal ik­ke skyg­ge for, at der sta­dig er man­ge men ne­sker, der uden egen skyld er kom­met i ulyk­ke på den ene el­ler an­den må­de. De skal selv­føl­ge­lig hja­el­pes til en or­dent­lig til­va­e­rel­se. Men der er og­så man­ge, der ser det som de­res op­ga­ve at und­gå at va­e­re en del af det pro­duk­ti­ve Dan­mark og får før­tids­pen­sion el­ler in­va­li­de­pen­sion smidt i nak­ken, så de kan gå og ha­ve det godt, mens na­bo­en fi­nan­si­e­rer de­res liv.

DER ER ELE­MEN­TER

LISBETH ZOR­NIG

at men­ne­sker nok skal kla­re sig godt, hvis man ba­re ka­ster dem ud på dybt vand og la­der dem kla­re sig selv. Da jeg var barn, var det nem­me­re »ba­re« at gå på kom­mu­nen og få kon­tant­hja­elp. Men i dag er der er in­gen, der en­ten mod­ta­ger ydel­ser el­ler til­de­ler dem, der kan gen­ken­de Ka­ri­na Pe­der­sens be­skri­vel­se. Det er ben­hårdt, og man bli­ver tjek­ket på rig­tig man­ge punk­ter for at for­hin­dre so­ci­alt bed­ra­ge­ri. Der er ik­ke tvivl om, at der fin­des umoral­ske røv­hul­ler i al­le klas­ser. Man kan ba­re la­e­se Pa­na­ma­pa­pi­rer­ne, hvis man er i tvivl. De fin­des og­så i un­der­klas­sen. Men det be­ty­der ik­ke, at al­le ta­en­ker på den må­de. Langt­fra.

JEG TROR IK­KE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.