’ ’

BT - - DEBAT -

MAN KAN IK­KE

Der er in­gen tvivl om, at der i dag er et me­get stort over­for­brug af so­ci­a­le ydel­ser

si­ge, at he­le sy­ste­met er hum­bug. Si­den vi fik den nye so­ci­al­lov i 1933, har sam­fun­det set det som sin op­ga­ve, at de sta­er­ke skul­dre skul­le ba­e­re byr­den for de sva­ge. Men den­gang var 80 pro­cent af Dan­mark i ar­bej­de. I lø­bet af de sid­ste 50 år er an­tal­let af dan­ske­re på over­før­sels­ind­kom­ster fi­redoblet. Det er van­vit­tigt. Der er in­gen tvivl om, at der i dag er et me­get stort over­for­brug af so­ci­a­le ydel­ser. Ka­ri­na Pe­der­sen har skre­vet bo­gen, for­di hun me­ner det. Og hun har åben­bart op­le­vet, at alt for man­ge fe­der den af på so­ci­a­le ydel­ser. Det er fint, hvis bo­gen kan sa­et­te gang i en dis­kus­sion om, hvor­vidt mil­li­ar­der af of­fent­li­ge kro­ner bru­ges for­kert

til at bli­ve hørt. Det har Ka­ri­na Pe­der­sen og­så. Men jeg vil ger­ne va­e­re med til at nu­an­ce­re bil­le­det af, at so­ci­alt ud­sat­te men­ne­sker er nog­le røv­hul­ler. For mig at se er de hav­net i en si­tu­a­tion, som de har sva­ert ved at kom­me ud af selv. Det er i or­den at si­ge, at no­gen sny­der sy­ste­met. Men hun skal la­de va­e­re med at dis­se en hel klas­se. Jeg har rig­tig man­ge ud­sat­te bor­ge­re som fa­ce­book-ven­ner. Og de er sår­e­de og ra­sen­de over at bli­ve stemp­let på den må­de. Og jeg er be­kym­ret for, at hen­des bud­skab ba­e­rer bra­en­de til det bål, hvor folk me­ner, at ba­re vi pres­ser ud­sat­te bor­ge­re til­stra­ek­ke­ligt øko­no­misk, skal de nok kom­me i ar­bej­de. Så­dan spil­ler kla­ve­ret ik­ke. Li­ge nu har Li­be­ral Al­li­an­ce gre­bet hen­des bog med kys­hånd. Det be­kym­rer mig.

AL­LE HAR RET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.