’Jeg er dybt af­ha­en­gig

BT - - NYHEDER -

ON TOUR mu­si­ker, kort in­den at han for før­ste gang si­den sin al­vor­li­ge ulyk­ke skul­le op­tra­e­de for­an et pu­bli­kum på fle­re hund­re­de til en år­lig som­mer­fest ar­ran­ge­ret af De­mens­cen­te­ret Pile­hu­set i kø­ben­hav­ner­for­sta­den Brøns­høj.

Sid­den­de i den selv­sam­me au­to­cam­per, hvor han 30. ju­ni kom ual­min­de­ligt galt af sted, da han faldt ned af en sti­ge og knu­ste sin hof­te, vir­ker den lu­ne nord­jy­de som ro­lig­he­den selv, med kun et par ti­mer til sit co­me­ba­ck. Men han la­eg­ger be­stemt ik­ke skjul på, at fra­va­e­ret af li­vet på lan­de­vej­en, sce­ne­ly­set og mø­det med det tro­fa­ste pu­bli­kum har va­e­ret hårdt. Me­get hårdt end­da, når man som den ene halv­del af duo­en ’Sus­si og Leo’ i 45 år plig­top­fyl­den­de har tur­ne­ret land og ri­ge rundt og le­ve­ret, hvis ik­ke skønsang, så i hvert fald fest og gla­de da­ge.

»Det er jo ver­dens bed­ste job, og jeg har sav­net det hvert ene­ste mi­nut, jeg har va­e­ret va­ek. En kort over­gang fryg­te­de jeg, at det var slut med at stå på sce­nen. Det var nog­le mør­ke da­ge, hvor jeg na­er­mest var ved at ae­de mig selv op af selv­med­li­den­hed,« si­ger Leo. Trod­ser la­e­ger­nes ad­vars­ler Det uhel­di­ge fald har da og­så sat ty­de­li­ge spor hos den 61-åri­ge en­tertai­ner. Ef­ter han fik en kun­stig hof­te, kna­ek­ke­de lår­bensk­nog­len plud­se­lig sam­men un­der ham, og Leo måt­te end­nu en gang un­der kni­ven. En in­fek­tion i ope­ra­tions­ar­ret har ef­ter­føl­gen­de be­ty­det, at ny­rer­ne, i hvert fald for en stund, er på så ned­sat funk­tion, at han hver an­den dag må la­de sig ind­skri­ve på ho­spi­ta­let og gå i di­a­ly­se­be­hand­ling. Og selv­om der er frem­skridt, så kan la­e­ger­ne ik­ke si­ge no­get om, hvor­når ny­rer­ne igen bli­ver nor­ma­le.

»Det kan gå i or­den, mens vi sid­der og snak­ker. Men der kan og­så gå uger el­ler må­ne­der, og i va­er­ste til­fa­el­de skal jeg va­e­re i be­hand­ling re­sten af li­vet. Men det er ret sja­el­dent, så jeg reg­ner med snart at va­e­re på høj­kant,« ly­der det op­ti­mi­stisk fra ho­ved­per­so­nen.

Men net­op usik­ker­he­den om ny­rer­ne har gjort, at la­e­ger­ne ik­ke li­ge­frem har va­e­ret be­gej­stre­de for, at den 61-åri­ge al­le­re­de skal til­ba­ge på sce­nen.

»De har ryn­ket en del på na­e­sen over det, for de så helst, at jeg blev hjem­me og slap­pe­de af. Men jeg kan ik­ke se, at der skul­le va­e­re en ri­si­ko ved det. Sus­si er her jo til at pas­se på mig,« gri­ner han.

Selv­om ik­ke en­gang den mest tro­fa­ste fan vil kun­ne forta­en­ke ham i at ta­ge en la­en­ge­re pau­se fra mu­sik­ken, er det slet ik­ke en tan­ke, der vin­der ind­pas hos den 61-åri­ge mu­si­ker.

»Jeg kan godt for­stå, hvis no­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.