Af det her liv’

BT - - NYHEDER -

Det er jo ver­dens bed­ste job, og jeg har sav­net det hvert ene­ste mi­nut, jeg har va­e­ret va­ek. En kort over­gang fryg­te­de jeg, at det var slut med at stå på sce­nen nor­malt er med til at sla­e­be og stil­le op, kan han ik­ke va­e­re med til. Un­der lyd­prø­ven bli­ver han sid­den­de ale­ne i au­to­cam­pe­ren, mens den ob­liga­to­ri­ske øl el­ler to, som han nor­malt får sig, in­den han skal på, er er­stat­tet med den då­seco­la. Slut med al­ko­hol »Min le­ver har og­så ta­get ska­de. Så nu er det helt slut med al­ko­hol for mit ved­kom­men­de. Men det har jeg ik­ke rig­tig sav­net end­nu,« si­ger Leo, mens han om­hyg­ge­ligt stop­per sin pi­be. To­bak­ken er der sta­dig­va­ek plads til.

Sus­si, el­ler San­ne, som Leo kal­der hen­de til dag­ligt, har travlt med at få det he­le på plads, in­den kon­cer­ten skal be­gyn­de. Hun fa­rer der­for ind og ud af au­to­cam­pe­ren, mens Leo pas­sivt ser til.

»Der er in­gen tvivl om, at det har va­e­ret hårdt for Sus­si. Men det får du hen­de al­drig til at in­drøm­me. Men hun har jo kørt he­le for­ret­nin­gen ale­ne. Hun er la­vet af jern.«

Leo støt­ter sig til et par kryk­ker, da det om­si­der er tid. Lang­somt, men sik­kert stav­rer han fra au­to­cam­pe­ren og over i det sto­re festi­val­telt, hvor det for­vent­nings­ful­de pu­bli­kum kvit­te­rer med klapsal­ver, mens han bli­ver hjul­pet op på sce­nen.

Selv­om han un­der­vejs i showet må hol­de nog­le kor­te pau­ser, får den al­li­ge­vel fuld gas, un­der sig­na­tur­num­me­ret ’Smo­ke on the wa­ter’, der får fle­re blandt pu­bli­kum til at ef­ter­la­de rol­la­to­rer­ne og be­va­e­ge sig ud på dan­se­gul­vet. Ef­ter lidt me­re end en ti­me på sce­nen er co­me­ba­ck­et ful­dendt.

»Det gik jo fint. Men stem­men er da lidt ru­sten,« ly­der det be­ske­dent fra Leo, da han igen har stav­ret sig til­ba­ge i au­to­cam­pe­ren, hvor folk har travlt med at klap­pe ham på skul­de­ren oven­på en ve­lover­stå­et kon­cert.

»Det her har jeg godt nok sav­net. Vi vil jo ba­re ger­ne gø­re folk gla­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.