Ud­for­drin­ger­ne:

BT - - NYHEDER -

Det er nu, man for al­vor op­le­ver de fy­si­ske tegn på al­der­dom, og i den for­bin­del­se ri­si­ke­rer man at fø­le sig min­dre at­trak­tiv og min­dre va­erd. Sam­ti­dig er det den pe­ri­o­de i li­vet, hvor man­ge op­le­ver, at bør­ne­ne flyt­ter hjem­me­fra, og at der der­for op­står ud­for­drin­ger med at hol­de sam­men på par­for­hol­det. Jan Bo Thom­sen og Kis­ser Pa­lu­dan: Husk at fø­lel­sen af al­der af­ha­en­ger me­get af ens indstil­ling. Hvis du sta­dig ta­en­ker og fø­ler dig smuk, la­ek­ker og sund og sta­erk, så kan du og­så ud­strå­le det.

Du vil nem­lig au­to­ma­tisk op­nå stør­re lyk­ke, hvis du har ro på og ac­cep­te­rer, hvor­dan tin­ge­ne er. Det ga­el­der og­så i dit ar­bejds­liv, hvor du hel­le­re bør se dig selv som en res­sour­ce med stor er­fa­ring frem for som en per­son, der er på vej ud af virk­som­he­den. Fo­kusér på det, du kan li­de ved dit job og ik­ke mindst i din fri­tid – og fjern så det, der fø­les over­flø­digt i dit liv.

Det er og­så i den­ne pe­ri­o­de af dit liv, hvor det må­ske er tid til at ple­je dit par­for­hold igen, for­di du har få­et me­re tid, end du hav­de i 40er­ne.

Man skal gen­ska­be na­er­he­den ved f.eks. at tra­e­ne den i sam­ta­ler. Spørg in­ter­es­se­ret din part­ner og hold øjen­kon­tak­ten. Tal om, hvad der er vig­tigt for jer i et par­for­hold, så I ik­ke ri­si­ke­rer at gli­de fra hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.