Ud­for­drin­ger­ne:

BT - - NYHEDER -

Rig­tig man­ge får en livskri­se om­kring de 40-45 år, for­di man for al­vor står midt i li­vet og op­le­ver, at in­tet va­rer evigt. Plud­se­lig be­gyn­der folk på ens egen al­der at få livs­stils­syg­dom­me, og ens fora­el­dres ge­ne­ra­tion be­gyn­der at dø. Sam­ti­dig ser man og­så fy­si­ske tegn på al­der­dom i form af grå hår, ryn­ker og fle­re ska­van­ker. Oven i det he­le skal man må­ske til at re­de­fi­ne­re sin rol­le som fora­el­der, for­di ens børn ik­ke la­en­ge­re er så af­ha­en­gi­ge af en på sam­me må­de. Jan Bo Thom­sen og Kis­ser Pa­lu­dan: Man bør spør­ge sig selv, hvad ens livsva­er­di­er er, og om man ef­ter­le­ver dem. På den må­de tvin­ger man sig selv til at stop­pe op og ska­be mu­lig­hed for for­an­drin­ger, så man ik­ke en­der med det le­ver­postej­liv, man må­ske ger­ne vil und­gå. Stil spørgs­må­le­ne med ja­ev­ne mel­lem­rum, så er chan­cen stør­re for, at du le­ver det liv, du øn­sker. La­er at sa­et­te pris på mu­lig­he­den for at hvi­le i sig selv, som 40er­ne og­så med­fø­rer, og ta­enk over, hvad du vil bru­ge re­sten af dit liv på, når bør­ne­ne er ved at bli­ve stør­re, og du er halvvejs i li­vet. Husk des­u­den at ple­je di­ne ven­ska­ber. Det gør li­vet nem­me­re, at du ik­ke går ale­ne med di­ne be­kym­rin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.